Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.4.1 Əsas metabolik panel (Kalsium, ionlaşmış). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kalsium, ionlaşmış (172330), Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Kalium (174132), Natrium 174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 17 ₼
2.4.2 Əsas metabolik panel (Kalsium, ümumi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 16 ₼
2.4.3 Ümumi sağlamlıq paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Ətraflı metabolik panel (170053), Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatik və avtomatik differensial leykosit (WBC) miqdarı (175025 və ya 175027 və 175004) və ya qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (175027) və müvafiq manual differensial leykosit (WBC) miqdarı (175007 və ya 175009), Tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH) (174443) 37 ₼
2.4.4 Ətraflı metabolik panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247), Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Qələvi fosfataza (174075), Kalium (174132), Ümumi protein (174155), Natrium (174295), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT) (174460), Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 26 ₼
2.4.5 Mama-ginekoloji panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatik və avtomatik differensial leykosit (WBC) miqdarı (175025 və ya 175027 və 175004) və ya avtomatik Qanın ümumi analizi (CBC) (175027) və periferik differensial leykosit (WBC) sayımı (175007 və ya 175009), Hepatit B səthi antigeni (HBsAg) (177340), Rubella anticismi (176762), Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə (məs., VDRL, RPR, ART) (176592), anticism skrininqi, eritrositlər (RBC), hər serum texnikası (176850), Qan qrupu təyini ABO (176900) və Qan qrupu təyini; Rezus faktor təyini (176901) 31 ₼
2.4.6 Lipid paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: serum ümumi xolesterol (172465), Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) (173718), Triqliseridlər (174478) 5 ₼
2.4.7 Böyrəklərin funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Fosfor qeyri-üzvi (fosfat) (174100), Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 19 ₼
2.4.8 Kəskin hepatit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Hepatit A anticismlər (HAAb), IgM anticismi (176709), Hepatit B özək anticismi (HBcAb), IgM anticismi (176705), Hepatit B səthi antigeni (HBsAg) (177340), Hepatit C anticismi (176803) 20 ₼
2.4.9 Qaraciyər funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247), Sərbəst bilirubin (172248), Qələvi fosfotaza (174075), Protein, ümumi (174155), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT) (174460), Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450) 11 ₼
2.4.10 Karbamazepin; ümumi 9 ₼
2.4.11 Siklosporin 17 ₼
2.4.12 Diqoksin 8 ₼
2.4.13 Dipropilasetat turşusu (Valproy turşusu) 11 ₼
2.4.14 Sirolimus 22 ₼
2.4.15 Takrolimus 22 ₼
2.4.16 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli; böyrəküstü vəzi çatışmazlığı. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 2) 9 ₼
2.4.17 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli; 21 hidroksilaza çatışmazlığında. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 2), 17 hidroksiproqesteron (173498 x 2) 17 ₼
2.4.18 Aldosteron suppressiya qiymətləndirməsi paneli (məs., fizioloji məhlul infuziyası) Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Aldosteron (172088 x 2), Renin (174244 x 2) 43 ₼
2.4.19 Qlükaqon tolerantlıq paneli İnsulinoma üçün. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsulin (173525 x 3) 16 ₼
2.4.20 Qonadotropin hormonu stimulyasiya paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) (173001 x 4), Lüteinləşdirici hormon (LH) (173002 x 4) 34 ₼
2.4.21 Boy hormonu stimulyasiya paneli (məs., arginin infuziyası, L-dopa tətbiqi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 4) 17 ₼
2.4.22 Boy hormonu supressiya paneli (Qlükoza tətbiqi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 4) 20 ₼
2.4.23 İnsulin ilə induksiya edilmiş C-peptid supressiya paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsulin (173525), C-peptid (174681 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 30 ₼
2.4.24 Elektrolit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kalium (174132), Natrium (174295) 10 ₼
2.4.25 İnsulin tolerantlıq paneli; Adrenakortikotrop hormon (ACTH) çatışmazlığı üçün. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 26 ₼
2.4.26 İnsulin tolerantlıq paneli; boy hormonu çatışmazlığı zamanı bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 5), İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 5) 26 ₼
2.4.27 Klinik patoloji konsultasiya; məhdud, xəstəlik tarixini və tibbi qeydləri nəzərdən keçirmədən 13 ₼
2.4.28 Klinik patoloji konsultasiya; geniş, kompleks diaqnostika zamanı xəstəlik tarixini və tibbi qeydləri nəzərdən keçirmək şərtilə 38 ₼
2.4.29 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; qeyri-avtomatik, mikroskopiya ilə 3 ₼
2.4.30 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; avtomatik, mikroskopiya ilə 4 ₼
2.4.31 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; qeyri-avtomatik, mikroskopiyasız 2 ₼
2.4.32 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; avtomatik, mikroskopiyasız 3 ₼
2.4.33 Sidik analizi; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, immunoloji analiz istisna olmaqla 2 ₼
2.4.34 Sidik analizi; bakteriuriya skrininqi, kultivasiya istisna olmaqla 2 ₼
2.4.35 Sidik analizi; yalnız mikroskopiya 2 ₼
2.4.36 Sidik hamiləlik testi, vizual rəng müqayisə üsulu ilə 1 ₼
2.4.37 Müddətli yığım üçün həcmölçmə, hər biri üçün 2 ₼
2.4.38 Qeyd olunmamış sidik analizləri 2 ₼
2.4.39 Asetaminofen 12 ₼
2.4.40 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; keyfiyyətcə 3 ₼
2.4.41 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.42 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) 8 ₼
2.4.43 Albumin; serum, plazma və ya tam qanda 1 ₼
2.4.44 Albumin; sidik və ya başqa mənbədə, kəmiyyətcə, hər bir nümunə 1 ₼
2.4.45 Albumin; sidik, mikroalbumin, kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.46 Albumin; sidik, mikroalbumin, yarıkəmiyyətcə (məs., reagent strip test) 4 ₼
2.4.47 Alkoqol (etanol); nəfəs sınağından başqa hər biri 7 ₼
2.4.48 Aldosteron 13 ₼
2.4.49 Alfa-1-antitripsin; ümumi 5 ₼
2.4.50 Alfa-fetoprotein (AFP); serum 5 ₼
2.4.51 Alfa-fetoprotein (AFP); amnion mayesi 5 ₼
2.4.52 Ammonyak 5 ₼
2.4.53 Amnion mayesinin müayinəsi (spektrofotometrik) 5 ₼
2.4.54 Amfetamin və ya metamfetamin 10 ₼
2.4.55 Amilaza 2 ₼
2.4.56 Androstenedion 16 ₼
2.4.57 Androsteron 16 ₼
2.4.58 Angiotenzin II 13 ₼
2.4.59 Angiotenzin I - çevirici ferment (ACE) 16 ₼
2.4.60 Apolipoprotein, hər biri 4 ₼
2.4.61 Beta-2 mikroqlobulin 9 ₼
2.4.62 Bilirubin; ümumi 2 ₼
2.4.63 Bilirubin; sərbəst 2 ₼
2.4.64 Bilirubin; nəcis, keyfiyyətcə 2 ₼
2.4.65 Biotinidaza, hər bir nümunə 30 ₼
2.4.66 Gizli qan, nəcis hemoqlobin təyin etməklə immunoloji analiz ilə, keyfiyyətcə, nəcis, 1 - 3 eynizamanlı təyin 11 ₼
2.4.67 Vitamin D; 25 hidroksi, fraksiyalar daxil, icra olunarsa 19 ₼
2.4.68 Kalsiferol (Vitamin D) 13 ₼
2.4.69 Kalsitonin 13 ₼
2.4.70 Kalsium; ümumi 2 ₼
2.4.71 Kalsium; ionlaşmış 3 ₼
2.4.72 Kalsium; kalsium infuziya testindən sonra 2 ₼
2.4.73 Kalsium; sidik kəmiyyətcə, müddətli toplanmış nümunə 3 ₼
2.4.74 Daş analizi; keyfiyyətcə 7 ₼
2.4.75 Daş analizi; kəmiyyətcə, kimyəvi 10 ₼
2.4.76 Karbon dioksid (Bikarbonat) 5 ₼
2.4.77 Karboksihemoqlobin; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.78 Karboksihemoqlobin; keyfiyyətcə 5 ₼
2.4.79 Karsinoembrionik antigen (CEA) 5 ₼
2.4.80 Katexolaminlər; ümumi sidik 26 ₼
2.4.81 Katexolaminlər; qan 26 ₼
2.4.82 Katexolaminlər; fraksiyalı 34 ₼
2.4.83 Seruloplazmin 5 ₼
2.4.84 Xlor; qan 2 ₼
2.4.85 Xlor; sidik 2 ₼
2.4.86 Xlor; digər nümunə 2 ₼
2.4.87 Xolesterol, serum və ya tam qan, ümumi 2 ₼
2.4.88 Xolinesteraza; serum 5 ₼
2.4.89 Xolinesteraza; eritrosit 5 ₼
2.4.90 Kokain və ya metabolitləri 10 ₼
2.4.91 Mis 11 ₼
2.4.92 Kortizol; sərbəst 8 ₼
2.4.93 Kortizol; ümumi 5 ₼
2.4.94 Kreatin kinaza (CK), (CPK); ümumi 5 ₼
2.4.95 Kreatin kinaza (CK), (CPK); yalnız MB fraksiya 5 ₼
2.4.96 Kreatinin; qan 2 ₼
2.4.97 Kreatinin; digər nümunə 2 ₼
2.4.98 Kreatinin; klirensi 3 ₼
2.4.99 Kriofibrinogen 6 ₼
2.4.100 Krioqlobulin, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə (məs., kriokrit) 7 ₼
2.4.101 Siankobalamin (Vitamin B-12) 5 ₼
2.4.102 Sistatin C 9 ₼
2.4.103 Sistein və homosistein, sidik, keyfiyyətcə 17 ₼
2.4.104 Dehidroepiandrosteron (DHEA) 16 ₼
2.4.105 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) 5 ₼
2.4.106 Dehidrotestosteron (DHT) 34 ₼
2.4.107 Eritropoetin 11 ₼
2.4.108 Estradiol 5 ₼
2.4.109 Estrogenlər; fraksiyaları 11 ₼
2.4.110 Estrogenlər; ümumi 11 ₼
2.4.111 Estriol 8 ₼
2.4.112 Ferritin 5 ₼
2.4.113 Fol turşusu; serum 5 ₼
2.4.114 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgA, IgD, IgG, IgM (hər biri) 9 ₼
2.4.115 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgE 5 ₼
2.4.116 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); immunoqlobulin subsiniflər (məs., IgG1, 2, 3 və ya 4) ( hər biri) 34 ₼
2.4.117 Qan qazları, yalnız pH 5 ₼
2.4.118 Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası daxil); 5 ₼
2.4.119 Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası daxil); O2 saturasiyası ilə, birbaşa ölçmə ilə, pulsoksimetriya xaric 5 ₼
2.4.120 Qan qazları, yalnız O2 saturasiya təyini, birbaşa ölçmə üsulu ilə, pulsoksimetriya xaric 5 ₼
2.4.121 Hemoqlobin - oksigen affinliyi (oksigen ilə 50% hemoqlobin saturasiyası üçün pO2) 6 ₼
2.4.122 Mədə turşusu, sərbəst və ümumi, hər bir nümunə 0 ₼
2.4.123 Mədə turşusu, sərbəst və ya ümumi, hər bir nümunə 0 ₼
2.4.124 Mədə turşusunun müayinəsi, pH daxil icra olunarsa, hər bir nümunə 3 ₼
2.4.125 Qlükoza, bədən mayeləri, qandan başqa 2 ₼
2.4.126 Qlükaqon tolerantlıq testi 34 ₼
2.4.127 Qlükoza; kəmiyyətcə, qan (strip reagent xaric) 2 ₼
2.4.128 Qlükoza; qan, strip reagent 1 ₼
2.4.129 Qlükoza; qlükoza yükləmədən sonra (qlükoza daxil) 2 ₼
2.4.130 Qlükoza tolerantlıq testi (GTT), 3 nümunə (qlükoza daxil) 5 ₼
2.4.131 Qlükoza tolerantlıq testi, 3 nümunədən başqa hər biri üçün əlavə (əsas prosedur ilə ayrı kodlaşdırılır) 2 ₼
2.4.132 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); kəmiyyətcə 6 ₼
2.4.133 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); skrininq 3 ₼
2.4.134 Qlükoza, qanda qlükozanın monitorinqində istifadə edilən cihaz, əsasən evdə istifadə üçün 2 ₼
2.4.135 Qamma qlütamil transferaza (GGT) 2 ₼
2.4.136 Qonadotropin; follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) 5 ₼
2.4.137 Qonadotropin; Lüteinizə olunmuş hormon (LH) 5 ₼
2.4.138 İnsan boy hormonu, (HGH) (somatotropin) 8 ₼
2.4.139 Haptoqlobin; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.140 Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; elektroforez (məs., A2, S, C, və/və ya F) 13 ₼
2.4.141 Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; xromotoqrafiya (məs., A2, S, C, və/və ya F) 17 ₼
2.4.142 Hemoqlobin; qlikozilləşmiş (A1C) 5 ₼
2.4.143 Hemoqlobin; sidik 2 ₼
2.4.144 Hemosiderin; keyfiyyətcə 4 ₼
2.4.145 Hemosiderin; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.146 Homosistein 17 ₼
2.4.147 Homovanil turşusu (HVA) 24 ₼
2.4.148 17-hidroksikortikosteroid (17-OHCS) 11 ₼
2.4.149 Hidroksiproqesteron, 17-d 5 ₼
2.4.150 Hidroksiproqesteron, 20- 16 ₼
2.4.151 İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli metod 7 ₼
2.4.152 İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod (məs., Strip test ) 5 ₼
2.4.153 İnsulin; ümumi 5 ₼
2.4.154 İnsulin; sərbəst 7 ₼
2.4.155 Dəmir 2 ₼
2.4.156 Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti 2 ₼
2.4.157 Laktat (süd turşusu) 5 ₼
2.4.158 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH) 2 ₼
2.4.159 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH); izofermentləri, ayrı və kəmiyyətcə 9 ₼
2.4.160 Lipaza 2 ₼
2.4.161 Lipoprotein (a) 9 ₼
2.4.162 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) 2 ₼
2.4.163 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; VLDL xolesterol 2 ₼
2.4.164 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; LDL xolesterol 2 ₼
2.4.165 Luteinləşdirici sərbəstləşdirici faktor (LRH) 11 ₼
2.4.166 Maqnezium 2 ₼
2.4.167 Mioqlobin 9 ₼
2.4.168 Natriuretik peptid 23 ₼
2.4.169 Osmolyarlıq; qan 7 ₼
2.4.170 Osmolyarlıq; sidik 7 ₼
2.4.171 Osteokalsin (sümük g1a protein) 16 ₼
2.4.172 Oksalat 12 ₼
2.4.173 Parathormon (PTH) 9 ₼
2.4.174 pH; bədən mayesi, təsnifatda qeyd olunmayan 2 ₼
2.4.175 pH; nəfəsvermə aktında kondensat 7 ₼
2.4.176 Kalprotektin, nəcis 26 ₼
2.4.177 Fenilalanin (PKU), qan 21 ₼
2.4.178 Fosfataza, turş; ümumi 4 ₼
2.4.179 Fosfataza, turş; prostatik 7 ₼
2.4.180 Fosfataza, qələvi 2 ₼
2.4.181 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat) 2 ₼
2.4.182 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat); sidik 2 ₼
2.4.183 Kalium; serum, plazma və ya qan 2 ₼
2.4.184 Kalium, sidik 2 ₼
2.4.185 Prealbumin 8 ₼
2.4.186 Progesteron 5 ₼
2.4.187 Prokalsitonin (PCT) 22 ₼
2.4.188 Prolaktin 5 ₼
2.4.189 Prostat spesifik antigen (PSA); kompleks (birbaşa təyin) 11 ₼
2.4.190 Prostat spesifik antigen (PSA); ümumi 5 ₼
2.4.191 Prostat spesifik antigen (PSA); sərbəst 4 ₼
2.4.192 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; serum, plazma və ya qan 2 ₼
2.4.193 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; sidik 2 ₼
2.4.194 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; digər materiallar (məs., sinovial maye, onurğa-beyin mayesi) 2 ₼
2.4.195 Protein, ümumi,refraktometriya ilə, hər hansı bir material 4 ₼
2.4.196 Hamiləliklə əlaqəli plazma proteini-A (PAPP-A) 9 ₼
2.4.197 Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini, serum 15 ₼
2.4.198 Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini, konsentrasiyalı digər mayelər (məs., sidik, BOM) 22 ₼
2.4.199 Renin 16 ₼
2.4.200 Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG) 8 ₼
2.4.201 Natrium; serum, plazma və ya qan 2 ₼
2.4.202 Natrium; sidik 2 ₼
2.4.203 Natrium; digər nümunə 2 ₼
2.4.204 Somatomedin 14 ₼
2.4.205 Somatostatin 11 ₼
2.4.206 Xüsusi çəki (sidik xaric) 2 ₼
2.4.207 Testosteron, sərbəst 5 ₼
2.4.208 Testosteron, ümumi 5 ₼
2.4.209 Tiroqlobulin 5 ₼
2.4.210 Tiroksin; ümumi 5 ₼
2.4.211 Tiroksin ümumi; elyusiya tələb edən (məs., neonatal) 11 ₼
2.4.212 Tiroksin; sərbəst 5 ₼
2.4.213 Tiroksin bağlayıcı qlobulin (TBG) 16 ₼
2.4.214 Tiroid stimulyasiyaedici hormon (TSH) 5 ₼
2.4.215 Aspartat aminotransferaza (AST) (SGOT) 2 ₼
2.4.216 Alanin aminotransferaza (ALT) (SGPT) 2 ₼
2.4.217 Transferrin 4 ₼
2.4.218 Triqliseridlər 2 ₼
2.4.219 Tiroid hormon (T3 və ya T4) tutulması və ya tiroid hormon birləşdirmə nisbəti (THBR) 5 ₼
2.4.220 Triyodtironin T3; ümumi (TT-3) 5 ₼
2.4.221 Triyodtironin T3; sərbəst 5 ₼
2.4.222 Troponin; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.223 Troponin; keyfiyyətcə 5 ₼
2.4.224 Urea nitrogeni; kəmiyyətcə 2 ₼
2.4.225 Urea nitrogeni; yarımkəmiyyətcə (məs., reagent strip test) 2 ₼
2.4.226 Urea nitrogeni; sidik 2 ₼
2.4.227 Urea nitrogeni; klirens 3 ₼
2.4.228 Sidik turşusu; qan 2 ₼
2.4.229 Sidik turşusu; başqa mənbə 2 ₼
2.4.230 Urobilinogen, nəcis; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.231 Urobilinogen, sidik; keyfiyyətcə 1 ₼
2.4.232 Urobilinogen, sidik; kəmiyyətcə, müddətli nümunə 5 ₼
2.4.233 Urobilinogen, sidik; yarımkəmiyyətcə 1 ₼
2.4.234 Vanililmandelin turşusu (VMA), sidik 16 ₼
2.4.235 Vazopressin (antidiuretik hormon, ADH) 20 ₼
2.4.236 Vitamin K 9 ₼
2.4.237 C-peptid 5 ₼
2.4.238 Qonadotropin, xorionik (hCG); kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.239 Qonadotropin, xorionik (hCG); keyfiyyətcə 2 ₼
2.4.240 Qonadotropin, xorionik (hCG); sərbəst beta zəncir 7 ₼
2.4.241 Siyahıda olmayan kimyəvi prosedur 3 ₼
2.4.242 Qanaxma zamanı 1 ₼
2.4.243 Qanın analizi; avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı 4 ₼
2.4.244 Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə manual differensial leykosit sayı ilə 5 ₼
2.4.245 Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə, manual differensial leykosit sayı olmadan 3 ₼
2.4.246 Qanın analizi; manual differensial leykosit sayı 3 ₼
2.4.247 Qanın analizi; hemoqlobin (Hgb) 2 ₼
2.4.248 Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC, WBC və trombositlərin sayı) və avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı 4 ₼
2.4.249 Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC, WBC və trombositlərin sayı) 3 ₼
2.4.250 Qanın ümumi analizi; manual hüceyrə sayı (eritrosit, leykosit və ya trombosit) hər biri 3 ₼
2.4.251 Qanın analizi; qırmızı qan hüceyrələri (RBC), avtomatlaşdırılmış 3 ₼
2.4.252 Qanın analizi; retikulositlər, əl ilə 5 ₼
2.4.253 Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış 7 ₼
2.4.254 Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış, 1 və ya daha çox hüceyrə parametrləri daxil (məs., retikulositdə hemoqlobin miqdarı (CHr), yetişməmiş retikulosit fraksiyası (IRF), retikulosit həcmi (MRV), RNT miqdarı), birbaşa ölçmə 9 ₼
2.4.255 Qan yaxması; periferik, həkimin interpretasiyalı rəyi ilə birlikdə 5 ₼
2.4.256 Laxtalanma faktoru II, protrombin, spesifik 13 ₼
2.4.257 Laxtalanma faktoru V (AcG və ya proakselerin), labil faktor 19 ₼
2.4.258 Laxtalanma faktoru VII (prokonvertin, stabil faktor) 19 ₼
2.4.259 Laxtalanma faktoru VIII (AHG), 1-ci mərhələ 19 ₼
2.4.260 Laxtalanma faktoru VIII, əlaqəli antigen 15 ₼
2.4.261 Laxtalanma faktoru VIII, VW faktor, ristosetin kofaktor 15 ₼
2.4.262 Laxtalanma faktoru VIII, VW faktor antigen 15 ₼
2.4.263 Laxtalanma faktoru VIII, von Willebrand faktor, multimetrik analiz 15 ₼
2.4.264 Laxtalanma faktoru IX (PTC və ya Christmas) 22 ₼
2.4.265 Laxtalanma faktoru X (Stuart-Prower) 16 ₼
2.4.266 Laxtalanma faktoru XI (PTA) 22 ₼
2.4.267 Laxtalanma faktoru XII (Hageman) 38 ₼
2.4.268 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası) 19 ₼
2.4.269 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası), həllolma skrininqi 6 ₼
2.4.270 Laxtalanma faktoru; prekallikrein analiz (Fletcher faktor analizi) 12 ₼
2.4.271 Laxtalanma faktoru; yüksək molekulyar ağırlıqlı kininogen analizi (Fitzgerald faktor analizi) 12 ₼
2.4.272 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III, aktivliyi 13 ₼
2.4.273 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III, antigen 22 ₼
2.4.274 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C, antigen 22 ₼
2.4.275 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C, aktivliyi 13 ₼
2.4.276 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S, ümumi 22 ₼
2.4.277 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S, sərbəst 13 ₼
2.4.278 Aktivləşmiş protein C (APC) rezistentlik analizi 10 ₼
2.4.279 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 5 ₼
2.4.280 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; kəmiyyətcə 10 ₼
2.4.281 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; ultrahəssas (məs., venoz tromboemboliyanın qiymətləndirilməsi), keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 0 6 ₼
2.4.282 Fibrinogen; aktivləşmiş 3 ₼
2.4.283 Fibrinogen; antigen 9 ₼
2.4.284 Fibrinolizin və ya koaqulopatiya skrininqi, interpretasiya və rəy 3 ₼
2.4.285 Koaqulyasiya/fibrinolizis analiz, tam qan (məs., viskoelastik laxtanın qiymətləndirilməsi), istifadə olunan bəzi dərman preparatı(preparatları) daxil. Gündəlik interpretasiya və yazılı rəy daxil 11 ₼
2.4.286 Heparin analizi 34 ₼
2.4.287 Dəmir, periferik qan 5 ₼
2.4.288 Mexaniki davamlılıq, eritrosit 5 ₼
2.4.289 Osmotik davamlılıq, eritrosit; inkubasiya olunmamış 9 ₼
2.4.290 Osmotik davamlılıq, eritrosit; inkubasiya olunmuş 10 ₼
2.4.291 Trombositlərın aqreqasiyası (in vitro), hər bir agent 9 ₼
2.4.292 Protrombin zamanı 3 ₼
2.4.293 Protrombin zamanı; əvəzedici, plazma fraksiyaları, hər biri 3 ₼
2.4.294 Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (zəhər daxil), durulaşdırılmamış 6 ₼
2.4.295 Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (dRVVT) (zəhər daxil), durulaşdırılmış 6 ₼
2.4.296 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmamış (EÇS) 1 ₼
2.4.297 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmış (EÇS) 2 ₼
2.4.298 Eritrositlərin oraqlaşması testi, azalma 4 ₼
2.4.299 Trombin zamanı; plazma 3 ₼
2.4.300 Trombin zamanı; titr 4 ₼
2.4.301 Tromboplastin zamanı, parsial (PTT), plazma və ya tam qan 4 ₼
2.4.302 Tromboplastin zamanı, parsial (PTT); əvəzedici, plazma fraksiyaları, hər biri 4 ₼
2.4.303 Siyahıda olmayan hematoloji və koaqulyasiya proseduru 2 ₼
2.4.304 Aqqlütinin, febril (məs.,Brucella, Francisella, Murine yatalağı, Q qızdırması, Rocky Mountain ləkəli qızdırması, səpkili yatalaq) hər bir antigen 5 ₼
2.4.305 Allergen spesifik IgG kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir antigen 11 ₼
2.4.306 Allergen spesifik IgE; kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir antigen 11 ₼
2.4.307 Allergen spesifik IgE; keyfiyyətcə, çoxsaylı allergen skrininq (strip, paddle və ya disk) 11 ₼
2.4.308 anticism identifikasiya; leykosit anticismləri 11 ₼
2.4.309 anticism identifikasiyası; trombosit anticismləri 11 ₼
2.4.310 Antinuclear anticism (ANA); 7 ₼
2.4.311 Antinuclear anticism (ANA); titr 11 ₼
2.4.312 Antistreptolizin O; titr 3 ₼
2.4.313 Antistreptolizin O; skrininq 1 ₼
2.4.314 Qan bankı həkim xidmətləri; mürəkkəb çarpaz uyğunluq (cross match) və/ və ya nizamsız anticism (anticismlərin) qiymətləndirilməsi, interpretasiya və yazılı rəy 5 ₼
2.4.315 C-reaktiv protein (CRP) 3 ₼
2.4.316 C-reaktiv protein; yüksək həssaslıq (hsCRP) 5 ₼
2.4.317 Beta 2 qlikoprotein I anticismi, hər biri 22 ₼
2.4.318 Kardiolipin (fosfolipid) anticismi, hər bir Ig sinifi 5 ₼
2.4.319 Anti-fosfatidilserin (fosfolipid) anticismi 5 ₼
2.4.320 Soyuq aqqlütinin; skrininq 9 ₼
2.4.321 Soyuq aqqlütinin; titr 18 ₼
2.4.322 Komplement; antigen, hər bir komponenti 5 ₼
2.4.323 Komplement; funksional aktivliyi, hər bir komponenti 8 ₼
2.4.324 Komplement; ümumi hemolitik (CH50) 13 ₼
2.4.325 Komplement fiksasiya testi, hər bir anticismi 6 ₼
2.4.326 Siklik sitrullinləşmiş peptid (CCP), anticism 13 ₼
2.4.327 Dezoksiribonukleaza, anticism 38 ₼
2.4.328 Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; nativ və ya ikili saplı Anti-ds DNT 6 ₼
2.4.329 Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; tək Anti-ss DNT 6 ₼
2.4.330 Ekstraksiya oluna bilən nüvə antigeni, anticism, hər hansı bir metod (məs., nRNP, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Sc170, J01), hər bir anticism 11 ₼
2.4.331 Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; skrininq, hər bir anticism 13 ₼
2.4.332 Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; titr, hər bir anticism 13 ₼
2.4.333 İnsan boy hormonu (HGH), anticism 20 ₼
2.4.334 Hemaqqlutinasiya inhibisiya testi (HAİ) 5 ₼
2.4.335 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə (məs., sidik kisəsi şiş antigeni) 13 ₼
2.4.336 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 15-3 (27.29) 7 ₼
2.4.337 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 19-9 7 ₼
2.4.338 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 125 7 ₼
2.4.339 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, başqa antigen, kəmiyyətcə (məs., CA 50, 72-4, 549), hər biri 9 ₼
2.4.340 İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə, təsnifatda qeyd olunmayan 10 ₼
2.4.341 İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, keyfiyyət və ya yarimkəmiyyətcə, tək mərhələli metod (məs., reagent strip) 9 ₼
2.4.342 İnhibin A 19 ₼
2.4.343 İnsulin anticismləri 18 ₼
2.4.344 Daxili faktor anticismləri 10 ₼
2.4.345 Adacıq hüceyrə anticismi 24 ₼
2.4.346 Mikrosomal anticismlər (məs., qalxanabənzər vəzi və ya qaraciyər böyrək), hər biri 20 ₼
2.4.347 Hissəvi aqqlütinasiya; skrininq, hər bir anticism 6 ₼
2.4.348 Hissəvi aqqlütinasiya; titr, hər bir anticism 7 ₼
2.4.349 Revmatoid faktor; keyfiyyətcə 1 ₼
2.4.350 Revmatoid faktor; kəmiyyətcə 4 ₼
2.4.351 Dəri sınağı; vərəm, dəridaxili 5 ₼
2.4.352 Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə (məs., VDRL, RPR, ART) 3 ₼
2.4.353 Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.354 anticism; Bartonella 9 ₼
2.4.355 anticism; Brucella 6 ₼
2.4.356 anticism; Chlamydia 6 ₼
2.4.357 anticism; Chlamydia, IgM 6 ₼
2.4.358 anticism; Cytomegalovirus (CMV) 5 ₼
2.4.359 anticism; Cytomegalovirus (CMV), IgM 5 ₼
2.4.360 anticism; enterovirus (məs., koksaki, echo, polio) 13 ₼
2.4.361 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, erkən antigen (EA) 9 ₼
2.4.362 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, nüvə antigeni (EBNA) 7 ₼
2.4.363 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, viral kapsid (VCA) 7 ₼
2.4.364 anticism; Francisella tularensis 7 ₼
2.4.365 anticism; Helicobacter pylori 4 ₼
2.4.366 anticism; helmintlər, təsnifatda qeyd olunmayan 9 ₼
2.4.367 anticism; hepatit, delta agent 7 ₼
2.4.368 anticism; herpes simplex, qeyri-spesifik növ testi 10 ₼
2.4.369 anticism; herpes simplex, tip 1 4 ₼
2.4.370 anticism; herpes simplex, tip 2 4 ₼
2.4.371 anticism; HIV-1 və HIV-2, tək analiz 8 ₼
2.4.372 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); ümumi 5 ₼
2.4.373 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); IgM anticism 5 ₼
2.4.374 Hepatit B səthi anticismi (HBsAb) 5 ₼
2.4.375 Hepatit Be anticismi (HBeAb) 5 ₼
2.4.376 Hepatit A anticismi (HAAb); ümumi 5 ₼
2.4.377 Hepatit A anticismi (HAAb); IgM anticism 5 ₼
2.4.378 Anticism; influenza virus 9 ₼
2.4.379 Anticism; Leishmania 27 ₼
2.4.380 Anticism; zöhrəvi limfoqranuloma (lymphogranuloma venereum) 8 ₼
2.4.381 Anticism; parotit 7 ₼
2.4.382 Anticism; mycoplasma 5 ₼
2.4.383 Anticism; parvovirus 17 ₼
2.4.384 Anticism; Plasmodium (malaria) 8 ₼
2.4.385 Anticism; parazit, təsnifatda qeyd olunmayan 8 ₼
2.4.386 Anticism; respirator sinsitial virus 17 ₼
2.4.387 Anticism; rotavirus 17 ₼
2.4.388 Anticism; rubella (məxmərək) 5 ₼
2.4.389 Anticism; rubeola (qızılca) 7 ₼
2.4.390 Anticism; Salmonella 8 ₼
2.4.391 Anticism; Toxoplasma 5 ₼
2.4.392 Anticism; Toxoplasma, IgM 5 ₼
2.4.393 Anticism; Treponema pallidum 8 ₼
2.4.394 Anticism; Treponema pallidum, təsdiqedici test (məs., FTA-abs) 19 ₼
2.4.395 Anticism; Trichinella 7 ₼
2.4.396 Anticism; varicella-zoster 7 ₼
2.4.397 Anticism; virus, təsnifatda qeyd olunmayan 26 ₼
2.4.398 Tiroqlobulin anticismi 5 ₼
2.4.399 Hepatit C anticismi 5 ₼
2.4.400 Hepatit C anticismi, təsdiqedici test (məs., immunoblot) 34 ₼
2.4.401 anticism skrininq, Eritrosit, hər bir serum texnikası 10 ₼
2.4.402 Kumbs (Coombs) reaksiyası; düz, hər bir antiserum 7 ₼
2.4.403 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, keyfiyyətcə, hər bir qırmızı hüceyrə reagenti 7 ₼
2.4.404 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, hər bir anticism titri 8 ₼
2.4.405 Qan qrupu təyini; ABO 3 ₼
2.4.406 Rezus amili təyini; Rh (D) 3 ₼
2.4.407 Qan tipləndirmə; reagent serum istifadə etməklə, donor qanının antigen yoxlanılması, hər bir antigen testi 2 ₼
2.4.408 Qan tipləndirmə; serum reagent istifadə etməklə, qan uyğunluğu antigen skrininqi, hər qan vahidinin skrininqi 2 ₼
2.4.409 Qan tipləndirmə; pasiyentin serumundan istifadə edərək qan vahidi uyğunluğu üçün antigen skrininqi 6 ₼
2.4.410 Qan tipləndirmə; eritrosit antigeni, ABO və Rh (D) antigenindən başqa, hər biri 3 ₼
2.4.411 Qan tipləndirmə; Rh fenotipləndirmə, tamamlanmış 5 ₼
2.4.412 Leykosit transfuziyası 30 ₼
2.4.413 Qan və ya qan məhsulunun həcminin azaldılması (məs., qırmızı qan hüceyrələri və ya trombositlər) hər bir vahid 14 ₼
2.4.414 Trombositlərin və ya digər qan məhsullarının toplanması 12 ₼
2.4.415 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; kimyəvi maddələr və ya dərmanlarla inkubasiya, hər biri 10 ₼
2.4.416 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; fermentlərlə inkubasiya, hər biri 10 ₼
2.4.417 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; sıxlıq qradienti ayrılması ilə 16 ₼
2.4.418 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; dərmanlarla inkubasiya, hər biri 13 ₼
2.4.419 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; durulaşdırma ilə 14 ₼
2.4.420 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; inhibitorlarla inkubasiya, hər biri 13 ₼
2.4.421 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; pasiyentin və ya fenotipi məlum eritrositləri istifadə edərək differensial qırmızı hüceyrə absorbsiya üsulu ilə, hər bir absorbsiya 13 ₼
2.4.422 Qan və ya qan məhsullarının parçalanması, hər bir vahid 10 ₼
2.4.423 Siyahıda olmayan digər tibbi transfuziyalar 10 ₼
2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil, ehtiyac olarsa) 17 ₼
2.4.425 Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, izolyasiyalı və ilkin müayinə ilə (məs., KIA, LIA), Salmonella və Shigella spp 5 ₼
2.4.426 Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, əlavə patogenlər, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, hər bir petri 5 ₼
2.4.427 Kultivasiya, bakterial; sidik istisna olmaqla hər hansı bir maye, qan və ya nəcis, aerob, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası 5 ₼
2.4.428 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, aerob, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna hər hansı bir maye, qan və ya nəcis 5 ₼
2.4.429 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, anaerob izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna olmaqla, hər hansı bir maye, qan və ya nəcis 5 ₼
2.4.430 Kultivasiya, bakterial; qan istisna olmaqla, hər hansı bir material, anaerob izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası 5 ₼
2.4.431 Kultivasiya, bakterial; anaerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 9 ₼
2.4.432 Kultivasiya, bakterial; aerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 9 ₼
2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq 5 ₼
2.4.434 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq; sıxlıq diaqramından koloniyanın qiymətləndirilməsi ilə 5 ₼
2.4.435 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə koloniya sayımı, sidik 5 ₼
2.4.436 Kultivasiya, bakterial; izolyasiya ilə və hər bir izolyatın ilkin identifikasiyası, sidik 5 ₼
2.4.437 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyası; dəri, saç və ya dırnaq 7 ₼
2.4.438 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyası; digər materiallar (qan istisna) 7 ₼
2.4.439 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, iizolyatların ilkin identifikasiyası; qan 7 ₼
2.4.440 Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm; maya 11 ₼
2.4.441 Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm; kif 11 ₼
2.4.442 Kultivasiya, mycoplasma, hər hansı bir mənbə 5 ₼
2.4.443 Kultivasiya, chlamydia, hər hansı bir mənbə 5 ₼
2.4.444 Kultivasiya, tipləndirmə; maye qaz xromotoqrafiyası (GLC) və ya yüksək təzyiq maye qaz xromotoqrafiyası (HPLC) metodu 8 ₼
2.4.445 Kultivasiya, tipləndirmə; immunoloji metod, immunofüoressensiyadan başqa (məs., aqqlütinasiya qrupu ), hər antiseruma 4 ₼
2.4.446 Kultivasiya, tipləndirmə; digər metodlar 9 ₼
2.4.447 Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral, vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxildir 9 ₼
2.4.448 Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral, vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxil deyil 9 ₼
2.4.449 Makroskopik müayinə; artropodlar 3 ₼
2.4.450 Makroskopik müayinə; parazitlər 3 ₼
2.4.451 Bizquyruq müayinəsi (məs., sellofan band preparatı) 4 ₼
2.4.452 Homogenizasiya, toxuma, kultivasiya üçün 4 ₼
2.4.453 Parazitlər və yumurtaları, birbaşa yaxma, konsentrasiya və identifikasiya 9 ₼
2.4.454 Antibiotikoqram, antimikrob agent; aqar durulaşdırma metodu, hər bir agent (məs., antibiotik qradiyent stripi) 13 ₼
2.4.455 Antibiotikoqram, antimikrob agent; disk metodu, hər kasada (12 və ya daha az agent) 5 ₼
2.4.456 Antibiotikoqram, antimikrob agent; ferment təyini (məs., beta laktamaza), hər ferment 9 ₼
2.4.457 Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqar durulaşdırma metodu (minimal inhibisiya konsentrasiyası [MIC] və ya diametri), hər bir multi-antimikrob, hər petri 13 ₼
2.4.458 Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqarda durulaşma metodu, minimum letal konsentrasiya (MLC), hər bir kasa (əsas koddan ayrı kodlaşdırılır) 9 ₼
2.4.459 Antibiotikoqram, antimikrob agent; makrobrot durulaşma metodu, hər bir agent 9 ₼
2.4.460 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; Qram və ya Gimza üsulu ilə bakteriya, göbələk və ya hüceyrə növlərinin təyini 3 ₼
2.4.461 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; flüoressent və/və ya bakteriyalar üçün turşuyadavamlı boya, göbələklər, parazitlər, viruslar və ya hüceyrə tiplərinin təyini 5 ₼
2.4.462 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; parazitlərin inkluzion cisimciklərinin boyanması üçün xüsusi boya (məs., malyariya, koksidiya, mikrosporidiya, tripanasomalar, herpes virusları) 5 ₼
2.4.463 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; xüsusi mürəkkəb boya (məs., trixrom, dəmir hemotoksilin) qurd yumurtaları və parazitlər üçün 13 ₼
2.4.464 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi, KOH preparat) 5 ₼
2.4.465 Toxuma müayinəsi, KOH ilə; Saç, dəri, dırnaq toxumaları; göbələk, ektoparazit yumurtaları və ya gənələrin (məs., qoturluq) təyini 5 ₼
2.4.466 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; giardia 11 ₼
2.4.467 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; Chlamydia trachomatis 11 ₼
2.4.468 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; Treponema pallidum 13 ₼
2.4.469 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; təsnifatda qeyd olunmayan, hər bir orqanizim 17 ₼
2.4.470 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Aspergillus 13 ₼
2.4.471 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Chlamydia trachomatis 8 ₼
2.4.472 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Clostridium difficile toksini(lər) 8 ₼
2.4.473 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Cryptococcus neoformans 8 ₼
2.4.474 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; giardia 8 ₼
2.4.475 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; cytomegalovirus 8 ₼
2.4.476 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica dispar qrup 8 ₼
2.4.477 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica group 8 ₼
2.4.478 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori, nəcis 10 ₼
2.4.479 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori 10 ₼
2.4.480 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen (HBsAg) 6 ₼
2.4.481 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen (HBsAg) neytrallaşdırma 7 ₼
2.4.482 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit Be antigen (HBeAg) 7 ₼
2.4.483 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit, delta agent 11 ₼
2.4.484 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-1 11 ₼
2.4.485 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-2 11 ₼
2.4.486 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; rotavirus 8 ₼
2.4.487 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; A qrup streptokoklar 8 ₼
2.4.488 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; təsnifatda qeyd olunmayan 8 ₼
2.4.489 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod, təsnifatda qeyd olunmayan, hər bir orqanizm 6 ₼
2.4.490 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Candida species, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.491 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Chlamydia pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.492 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Chlamydia trachomatis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.493 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Clostridium difficile, toksin geni (genləri), amplifikasiya olunmuş prob üsulu 16 ₼
2.4.494 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); cytomegalovirus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 34 ₼
2.4.495 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); cytomegalovirus, kəmiyyətcə 43 ₼
2.4.496 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Gardnerella vaginalis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.497 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit B virus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43 ₼
2.4.498 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit B virus, kəmiyyətcə 51 ₼
2.4.499 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit C, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43 ₼
2.4.500 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit C, kəmiyyətcə 51 ₼
2.4.501 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); sadə herpes virusu (HSV), amplifikasiya olunmuş prob üsulu 34 ₼
2.4.502 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); sadə herpes virusu (HSV), kəmiyyətcə 43 ₼
2.4.503 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Mycoplasma pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 12 ₼
2.4.504 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Neisseria gonorrhoeae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.505 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); insan papillomavirusu, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 17 ₼
2.4.506 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT), təsnifatda qeyd olunmayan; amplifikasiya olunmuş prob üsulu, hər bir orqanizm 22 ₼
2.4.507 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT), təsnifatda qeyd olunmayan; kəmiyyətcə, hər bir orqanizm 27 ₼
2.4.508 Nuklein turşusu (DNT və ya RNT) vasitəsilə infeksion agentin genotip analizi; Hepatit C virus 162 ₼
2.4.509 Siyahıda olmayan mikrobioloji prosedur 7 ₼
2.4.510 Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye, oynaq mayesi), qan istisna 4 ₼
2.4.511 Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye, oynaq mayesi), qan istisna; müxtəlif sayda 4 ₼
2.4.512 Leykosit təyini, fekal, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 3 ₼
2.4.513 İşıq mikroskopunda kristal identifikasiyası polyarizasiya ilə və ya bunsuz, toxuma və ya digər bədən mayesi (sidik istisna) 5 ₼
2.4.514 Duodenal intubasiya və aspirasiya; tək nümunə (məs., ödün sadə müayinəsi və ya afferent ilgək kulturası), üstəgəl müvafiq test proseduru 0 ₼
2.4.515 Duodenal intubasiya və aspirasiya; pankreas və ya öd kisəsi stimullaşdırılması ilə bir çox fraksiyalı nümunələrin toplanması, tək və ya cüt lümen borusu 0 ₼
2.4.516 Yağlı (Fat) boyama, nəcis, sidik və ya respirator sekresiyalar 3 ₼
2.4.517 Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə, kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə 0 ₼
2.4.518 Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə, kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə üçün; stimulyasiyadan sonra 0 ₼
2.4.519 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); bir saatlıq 0 ₼
2.4.520 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); 2 saatlıq 0 ₼
2.4.521 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası daxil 2 saatlıq (məs, histaloq, penqastrin) 0 ₼
2.4.522 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası daxil 3 saatlıq 0 ₼
2.4.523 Nazal yaxma (eozinofil təyini) 4 ₼
2.4.524 Bəlğəm, nümunə alınması, aerozol texnikası (ayrı prosedur) 9 ₼
2.4.525 İonoforez metodu ilə tərin alınması 2 ₼
2.4.526 Su yükü testi 0 ₼
2.4.527 Sperma analizi; miqdarı və/və ya hərəkətliliyi Huhner test daxil (post coital) 6 ₼
2.4.528 Sperma analizi; hərəkətliliyi və sayı (Huhner test xaric) 5 ₼
2.4.529 Sperma analizi; həcmi, miqdarı,hərəkətliliyi və fərqi 8 ₼
2.4.530 Sperma analizi; sperm varlığı və hərəkətliliyi, əgər varsa 8 ₼
2.4.531 Sperma analizi; həcmi, miqdarı, hərəkətlilik və digər. Morfoloji kriteriyaları istifadə edərək (məs., Kruger) 11 ₼
2.4.532 Sperma anticismi 7 ₼
2.4.533 Sperma evalyuasiyası; hamster penetrasiya testi 14 ₼
2.4.534 Sperma evalyuasiyası; servikal selik penetrasiya testi, fibrozluq testi ilə/və ya bunsuz 6 ₼
2.4.535 Sperma evalyuasiyası, retroqrad eyakulyasiya üçün, sidik (sperma konsentrasiyası, hərəkətliliyi və strukturu, indikasiya olunduğu kimi) 13 ₼
2.4.536 İmprint 21 ₼
2.4.537 Filtr preparatı hazırlığı və müayinə 21 ₼
2.4.538 Hüceyrə blokunun hazırlanması və müayinəsi 21 ₼
2.4.539 İncə iynə aspirasiya sitologiyasının qiymətləndirilməsi 21 ₼
2.4.540 Maye əsaslı sitologiya 21 ₼
2.4.541 Servikal və ya vaginal sitologiya 21 ₼
2.4.542 Bədən mayeləri və eksfoliativ sitologiya 21 ₼
2.4.543 Abort materialı 34 ₼
2.4.544 Absess materialı 43 ₼
2.4.545 Ağciyər, transbronxial biopsiya 34 ₼
2.4.546 Anevrizma, arterial / ventrikulyar 22 ₼
2.4.547 Anus, polipoid inkişafı (Tag) 34 ₼
2.4.548 Appendiks, təsadüfi, faktiki əməliyyata əlavə 22 ₼
2.4.549 Arteriya, ateroma piləyi 22 ₼
2.4.550 Barmaqlar, əl / ayaq, amputasiya, travmatik, işemik 43 ₼
2.4.551 Bartolin vəzi kistası 34 ₼
2.4.552 Bronx, biopsiyası 34 ₼
2.4.553 Bursa / sinovial kist 34 ₼
2.4.554 Burun mukozası, biopsiyası 34 ₼
2.4.555 Burun, sinus polipləri iltihablı 34 ₼
2.4.556 Buynuz qişa 34 ₼
2.4.557 Dəri, punch / kəsik / qaşıntı biopsiyası 34 ₼
2.4.558 Divertikul-qida borusu / nazik bağırsaq 43 ₼
2.4.559 Duodenum, biopsiyası 34 ₼
2.4.560 Dupuytren kontrakturası toxuması 22 ₼
2.4.561 Endometrium, küretaj / biopsiyası 34 ₼
2.4.562 Endoserviks, küretaj / biopsiyası 34 ₼
2.4.563 Epididimal kistin eksizasiyası 22 ₼
2.4.564 Femur başı, sınıqdan kənar 43 ₼
2.4.565 Fəqərəarası disk 22 ₼
2.4.566 Fissur / fistul 43 ₼
2.4.567 Hematoma 22 ₼
2.4.568 Hemoroidlər 22 ₼
2.4.569 Hidrosele kisəsi 22 ₼
2.4.570 Karpal tunel toxuması 22 ₼
2.4.571 Xolesteatoma 22 ₼
2.4.572 Kolon biopsiyası, tək lokalizasiya 34 ₼
2.4.573 Kolon, kolostomiya stoması 43 ₼
2.4.574 Konyunktiva, biopsiyası / ptergium 22 ₼
2.4.575 Qanqlion kisti 22 ₼
2.4.576 Qığırdaq, qaşıntı 43 ₼
2.4.577 Qırtlaq, biopsiyası 34 ₼
2.4.578 Qida borusu, biopsiyası 34 ₼
2.4.579 Menisk 34 ₼
2.4.580 Mədə biopsiyası, tək lokalizasiya 34 ₼
2.4.581 Mucocele, tüpürcək 34 ₼
2.4.582 Nazik bağırsaq, biopsiyası 34 ₼
2.4.583 Nazofarinks / orofarinks, biopsiyası 34 ₼
2.4.584 Neyroma-morton / travmatik 30 ₼
2.4.585 Oynaq, zəif cisim 34 ₼
2.4.586 Öd kisəsi 22 ₼
2.4.587 Paratubal kistlər (Morgagni hidati) 43 ₼
2.4.588 Peyronie piləyi (pilək) 30 ₼
2.4.589 Pilonidal kist / sinus 43 ₼
2.4.590 Plasenta 30 ₼
2.4.591 Plevra / perikard-biopsiyası 34 ₼
2.4.592 Polip, kolorektal 34 ₼
2.4.593 Polip, mədə / nazik bağırsaq 34 ₼
2.4.594 Polip, servikal / endometrial 43 ₼
2.4.595 Prostat, iynə biopsiyası (1-ci səviyyə) 34 ₼
2.4.596 Sidik kisəsi, biopsiyası 34 ₼
2.4.597 Simpatik qanqlion 43 ₼
2.4.598 Sinir, vaqotomiya və oxşar müdaxilə 43 ₼
2.4.599 Sinus, paranazal biopsiyası 34 ₼
2.4.600 Spermatosel 34 ₼
2.4.601 Sümük iliyi biopsiyası, patoloji 43 ₼
2.4.602 Sünnət dərisi 43 ₼
2.4.603 Testikulyar apendiks 34 ₼
2.4.604 Testis, kastrasiya 34 ₼
2.4.605 Toxum kanalı (Vas deferens) 34 ₼
2.4.606 Tonzil və / və ya adenoidlər 22 ₼
2.4.607 Traxeya, biopsiyası 43 ₼
2.4.608 Tromb və ya embol 22 ₼
2.4.609 Ureter, biopsiyası 43 ₼
2.4.610 Uretra biopsiyası 43 ₼
2.4.611 Uretral divertikul eksizasiyası 43 ₼
2.4.612 Uşaqlıq borusu, biopsiyası və sterilizasiya 34 ₼
2.4.613 Vagina, biopsiyası 34 ₼
2.4.614 Varikosel 22 ₼
2.4.615 Vena, varikoz damar 22 ₼
2.4.616 Vətər / vətər örtüyü, şişə aid olmayan 43 ₼
2.4.617 Yırtıq kisəsi, hər hansı nahiyə 22 ₼
2.4.618 Yumşaq toxuma lipoma eksizasiyası və ya biopsiyası 43 ₼
2.4.619 Yumşaq toxuma, cərrahi işlənmə 43 ₼
2.4.620 Ağız mukozası / diş əti biopsiyası 34 ₼
2.4.621 Appendiks, təsadüfi olmayan 22 ₼
2.4.622 Arteriya, biopsiyası 34 ₼
2.4.623 Barmaq, əl / ayaq, amputasiya, qeyri-travmatik 43 ₼
2.4.624 Beyin meninkslər, şiş rezeksiyası istisna olmaqla 43 ₼
2.4.625 Böyrək, iynə biopsiyası 34 ₼
2.4.626 Dəri, eksizion biopsiyası 1-2 lezyon 34 ₼
2.4.627 Dil, biopsiyası 38 ₼
2.4.628 Diş / odontogen kist 43 ₼
2.4.629 Dodaq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 34 ₼
2.4.630 Epididimal rezeksiya 38 ₼
2.4.631 Ətraf, amputasiya, travmatik 43 ₼
2.4.632 Əzələ, biopsiyası 43 ₼
2.4.633 Femur başı, sınıq 43 ₼
2.4.634 Hematosel eksiziyası 38 ₼
2.4.635 Hipofiz şişi 43 ₼
2.4.636 Qaraciyər, iynə biopsiyası / wedge 43 ₼
2.4.637 Limfa düyünü, biopsiyası 43 ₼
2.4.638 Mioma (lar), miomektomiya, uşaqlıq istisna 43 ₼
2.4.639 Omentum rezeksiyası 43 ₼
2.4.640 Omentum, biopsiyası 43 ₼
2.4.641 Oynaq, rezeksiya 43 ₼
2.4.642 Pankreas, biopsiyası 34 ₼
2.4.643 Paratiroid vəzi 43 ₼
2.4.644 Penis rezeksiyası qismən 43 ₼
2.4.645 Periton, biopsiyası 34 ₼
2.4.646 Peritoneal və ya mezenterik şiş, kist rezeksiyası 38 ₼
2.4.647 Plevral dekortikasiya 34 ₼
2.4.648 Prostat, iynə biopsiyası (2-ci səviyyə) 34 ₼
2.4.649 Prostat, TUR 34 ₼
2.4.650 Seminal vezikul, rezeksiya 43 ₼
2.4.651 Serviks, biopsiyası 34 ₼
2.4.652 Sinir, biopsiyası 43 ₼
2.4.653 Süd vəzi / reduksion mammoplastika 43 ₼
2.4.654 Süd vəzi, biopsiyası 34 ₼
2.4.655 Sümük, ekzositoz 43 ₼
2.4.656 Synovium 43 ₼
2.4.657 Testis, biopsiyası 38 ₼
2.4.658 Testis, şiş / biopsiyası / kastrasiya istisna 38 ₼
2.4.659 Tiroglossal kanal / branxiogen yarıq kisti 38 ₼
2.4.660 Tüpürcək vəzi, biopsiyası 43 ₼
2.4.661 Ureter, rezeksiya 43 ₼
2.4.662 Uretra rezeksiyası 43 ₼
2.4.663 Uşaqlıq borusu, ektopik hamiləlik 43 ₼
2.4.664 Uşaqlıq, prolaps üçün (+ / - boru və yumurtalıqlar) 43 ₼
2.4.665 Ürək qapağı 22 ₼
2.4.666 Ürək şiş rezeksiyası 38 ₼
2.4.667 Vulva / labia, biopsiyası 43 ₼
2.4.668 Yumşaq toxuma sadə eksiziya lipoma istisna 43 ₼
2.4.669 Yumurtalıq (+ / - boru), neoplastik deyil 43 ₼
2.4.670 Yumurtalıq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 43 ₼
2.4.671 Adrenal (böyrəküstü vəz), rezeksiya 34 ₼
2.4.672 Ağciyər, total / lob / seqment rezeksiyası 34 ₼
2.4.673 Ağciyər, wedge biopsiyası 43 ₼
2.4.674 Ağız / Dil / tonzil-şiş rezeksiyası 43 ₼
2.4.675 Beyin / meninkslər, şiş rezeksiyası 43 ₼
2.4.676 Beyin, biopsiyası 34 ₼
2.4.677 Böyrək, qismən / total nefrektomiya 43 ₼
2.4.678 Dalaq 34 ₼
2.4.679 Dəri, eksizion biopsiyası 3 və daha çox lezyon 43 ₼
2.4.680 Döl, disseksiya müayinəsi 43 ₼
2.4.681 Dördüncü səviyyəli histopatoloji müayinə 50 ₼
2.4.682 Epilepsiya əməliyyatı materialı müayinəsi 43 ₼
2.4.683 Ətraf, disartikulyasiya 43 ₼
2.4.684 Göz, ekssentrasiya 43 ₼
2.4.685 Göz, enukleasiya / evisserasiya 43 ₼
2.4.686 Kolon, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34 ₼
2.4.687 Kolon, seqmental rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43 ₼
2.4.688 Kolon, şiş üçün seqmental rezeksiya 43 ₼
2.4.689 Kolon, total rezeksiya 43 ₼
2.4.690 Qaraciyər eksplantı 43 ₼
2.4.691 Qaraciyər, hissəvi rezeksiya 43 ₼
2.4.692 Qırtlaq, hissəvi / total + boyun limfa düyünləri 43 ₼
2.4.693 Qırtlaq, qismən / total rezeksiya 43 ₼
2.4.694 Qida borusu hissəvi / total rezeksiya 43 ₼
2.4.695 Limfa düyünləri, regional rezeksiya (diseksiya) 43 ₼
2.4.696 Lobektomiya beyin 43 ₼
2.4.697 Mandibulektomiya / maksillektomiya, hər biri 43 ₼
2.4.698 Mediastinum, törəmə 43 ₼
2.4.699 Mədə, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34 ₼
2.4.700 Mədə, subtotal / total rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43 ₼
2.4.701 Mədə, şiş üçün subtotal / total rezeksiya 43 ₼
2.4.702 Mədəaltı vəz, total / subtotal rezeksiya 43 ₼
2.4.703 Miokard, biopsiyası 43 ₼
2.4.704 Nazik bağırsaq, rezeksiya, şiş istisna 43 ₼
2.4.705 Nazik bağırsaq, şiş üçün rezeksiya 43 ₼
2.4.706 Odontogen şiş 43 ₼
2.4.707 Penis rezeksiyası, radikal 43 ₼
2.4.708 Prostat, iynə biopsiyası (3-cü səviyyə) 34 ₼
2.4.709 Prostat, radikal rezeksiya 43 ₼
2.4.710 Prostat, radikal rezeksiyadan başqa 43 ₼
2.4.711 Sentinel limfa düyünü müayinəsi 43 ₼
2.4.712 Serviks, konizasiya 43 ₼
2.4.713 Sidik kisəsi, hissəvi / total rezeksiya 43 ₼
2.4.714 Sidik kisəsi, TUR 43 ₼
2.4.715 Stereotaktik beyin biopsiyası 34 ₼
2.4.716 Süd vəzi, hissəvi / sadə rezeksiya 43 ₼
2.4.717 Süd vəzi, mastektomiya + aksilla limfa düyünləri 43 ₼
2.4.718 Sümük parçaları 43 ₼
2.4.719 Sümük, rezeksiya 43 ₼
2.4.720 Sümük-biopsiyası / küretaj materialı 43 ₼
2.4.721 Testis, şiş 43 ₼
2.4.722 Timus, şiş 43 ₼
2.4.723 Tiroid, total / lobektomiya 43 ₼
2.4.724 Tüpürcək vəzi (şiş daxil olmaqla) 43 ₼
2.4.725 Uşaqlıq, (+ / - artımlar), şiş və prolaps xaric 43 ₼
2.4.726 Uşaqlıq, neoplastik (+ / - borular və yumurtalıqlar) 43 ₼
2.4.727 Ürək eksplantı 43 ₼
2.4.728 Ürək-ağciyər eksplantı 43 ₼
2.4.729 Vulva, total / subtotal rezeksiya 43 ₼
2.4.730 Yumşaq toxuma şişi, geniş rezeksiya 43 ₼
2.4.731 Yumurtalıq, (+ / - Tuba), neoplastik 43 ₼
Zəng sifariş et