Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu və 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.4.1 170047 Əsas metabolik panel (Kalsium, ionlaşmış). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kalsium, ionlaşmış (172330), Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Kalium (174132), Natrium 174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 17 ₼
2.4.2 170048 Əsas metabolik panel (Kalsium, ümumi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 16 ₼
2.4.3 170050 Ümumi sağlamlıq paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Ətraflı metabolik panel (170053), Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatik və avtomatik differensial leykosit (WBC) miqdarı (175025 və ya 175027 və 175004) və ya qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (175027) və müvafiq manual differensial leykosit (WBC) miqdarı (175007 və ya 175009), Tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH) (174443) 37 ₼
2.4.4 170053 Ətraflı metabolik panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247), Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Qələvi fosfataza (174075), Kalium (174132), Ümumi protein (174155), Natrium (174295), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT) (174460), Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 26 ₼
2.4.5 170055 Mama-ginekoloji panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatik və avtomatik differensial leykosit (WBC) miqdarı (175025 və ya 175027 və 175004) və ya avtomatik Qanın ümumi analizi (CBC) (175027) və periferik differensial leykosit (WBC) sayımı (175007 və ya 175009), Hepatit B səthi antigeni (HBsAg) (177340), Rubella anticismi (176762), Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə (məs., VDRL, RPR, ART) (176592), anticism skrininqi, eritrositlər (RBC), hər serum texnikası (176850), Qan qrupu təyini ABO (176900) və Qan qrupu təyini; Rezus faktor təyini (176901) 31 ₼
2.4.6 170061 Lipid paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: serum ümumi xolesterol (172465), Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) (173718), Triqliseridlər (174478) 5 ₼
2.4.7 170069 Böyrəklərin funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Fosfor qeyri-üzvi (fosfat) (174100), Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni (BUN) (174520) 19 ₼
2.4.8 170074 Kəskin hepatit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Hepatit A anticismlər (HAAb), IgM anticismi (176709), Hepatit B özək anticismi (HBcAb), IgM anticismi (176705), Hepatit B səthi antigeni (HBsAg) (177340), Hepatit C anticismi (176803) 32 ₼
2.4.9 170076 Qaraciyər funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247), Sərbəst bilirubin (172248), Qələvi fosfotaza (174075), Protein, ümumi (174155), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT) (174460), Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450) 18 ₼
2.4.10 170156 Karbamazepin; ümumi 30 ₼
2.4.11 170158 Siklosporin 30 ₼
2.4.12 170162 Diqoksin 30 ₼
2.4.13 170164 Dipropilasetat turşusu (Valproy turşusu) 30 ₼
2.4.14 170195 Sirolimus 30 ₼
2.4.15 170197 Takrolimus 30 ₼
2.4.16 170400 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli; böyrəküstü vəzi çatışmazlığı. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 2) 9 ₼
2.4.17 170402 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli; 21 hidroksilaza çatışmazlığında. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 2), 17 hidroksiproqesteron (173498 x 2) 17 ₼
2.4.18 170408 Aldosteron suppressiya qiymətləndirməsi paneli (məs., fizioloji məhlul infuziyası) Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Aldosteron (172088 x 2), Renin (174244 x 2) 43 ₼
2.4.19 170422 Qlükaqon tolerantlıq paneli İnsulinoma üçün. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsulin (173525 x 3) 16 ₼
2.4.20 170426 Qonadotropin hormonu stimulyasiya paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) (173001 x 4), Lüteinləşdirici hormon (LH) (173002 x 4) 34 ₼
2.4.21 170428 Boy hormonu stimulyasiya paneli (məs., arginin infuziyası, L-dopa tətbiqi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 4) 27 ₼
2.4.22 170430 Boy hormonu supressiya paneli (Qlükoza tətbiqi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 4) 20 ₼
2.4.23 170432 İnsulin ilə induksiya edilmiş C-peptid supressiya paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsulin (173525), C-peptid (174681 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 30 ₼
2.4.24 170051 Elektrolit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kalium (174132), Natrium (174295) 10 ₼
2.4.25 170434 İnsulin tolerantlıq paneli; Adrenokortikotrop hormon (ACTH) çatışmazlığı üçün. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kortizol (172533 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 26 ₼
2.4.26 170435 İnsulin tolerantlıq paneli; boy hormonu çatışmazlığı zamanı bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 5), İnsan boy hormonu (HGH) (173003 x 5) 26 ₼
2.4.27 170500 Klinik patoloji konsultasiya; məhdud, xəstəlik tarixini və tibbi qeydləri nəzərdən keçirmədən 13 ₼
2.4.28 170502 Klinik patoloji konsultasiya; geniş, kompleks diaqnostika zamanı xəstəlik tarixini və tibbi qeydləri nəzərdən keçirmək şərtilə 38 ₼
2.4.29 171000 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; qeyri-avtomatik, mikroskopiya ilə 5 ₼
2.4.30 171001 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; avtomatik, mikroskopiya ilə 4 ₼
2.4.31 171002 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; qeyri-avtomatik, mikroskopiyasız 2 ₼
2.4.32 171003 Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH, protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri; avtomatik, mikroskopiyasız 3 ₼
2.4.33 171005 Sidik analizi; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, immunoloji analiz istisna olmaqla 2 ₼
2.4.34 171007 Sidik analizi; bakteriuriya skrininqi, kultivasiya istisna olmaqla 2 ₼
2.4.35 171015 Sidik analizi; yalnız mikroskopiya 3 ₼
2.4.36 171025 Sidik hamiləlik testi, vizual rəng müqayisə üsulu ilə 1 ₼
2.4.37 171050 Müddətli yığım üçün həcmölçmə, hər biri üçün 2 ₼
2.4.38 171099 Qeyd olunmamış sidik analizləri 2 ₼
2.4.39 172003 Asetaminofen 12 ₼
2.4.40 172009 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; keyfiyyətcə 5 ₼
2.4.41 172010 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.42 172024 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) 13 ₼
2.4.43 172040 Albumin; serum, plazma və ya tam qanda 5 ₼
2.4.44 172042 Albumin; sidik və ya başqa mənbədə, kəmiyyətcə, hər bir nümunə 3 ₼
2.4.45 172043 Albumin; sidik, mikroalbumin, kəmiyyətcə 15 ₼
2.4.46 172044 Albumin; sidik, mikroalbumin, yarıkəmiyyətcə (məs., reagent strip test) 6 ₼
2.4.47 172055 Alkoqol (etanol); nəfəs sınağından başqa hər biri 7 ₼
2.4.48 172088 Aldosteron 21 ₼
2.4.49 172103 Alfa-1-antitripsin; ümumi 8 ₼
2.4.50 172105 Alfa-fetoprotein (AFP); serum 8 ₼
2.4.51 172106 Alfa-fetoprotein (AFP); amnion mayesi 8 ₼
2.4.52 172140 Ammonyak 14 ₼
2.4.53 172143 Amnion mayesinin müayinəsi (spektrofotometrik) 5 ₼
2.4.54 172145 Amfetamin və ya metamfetamin 10 ₼
2.4.55 172150 Amilaza 5 ₼
2.4.56 172157 Androstenedion 16 ₼
2.4.57 172160 Androsteron 16 ₼
2.4.58 172163 Angiotenzin II 21 ₼
2.4.59 172164 Angiotenzin I - çevirici ferment (ACE) 25 ₼
2.4.60 172172 Apolipoprotein, hər biri 6 ₼
2.4.61 172232 Beta-2 mikroqlobulin 9 ₼
2.4.62 172247 Bilirubin; ümumi 2 ₼
2.4.63 172248 Bilirubin; sərbəst 2 ₼
2.4.64 172252 Bilirubin; nəcis, keyfiyyətcə 2 ₼
2.4.65 172261 Biotinidaza, hər bir nümunə 30 ₼
2.4.66 172274 Gizli qan, nəcis hemoqlobin təyin etməklə immunoloji analiz ilə, keyfiyyətcə, nəcis, 1 - 3 eynizamanlı təyin 11 ₼
2.4.67 172306 Vitamin D; 25 hidroksi, fraksiyalar daxil, icra olunarsa 21 ₼
2.4.68 172307 Kalsiferol (Vitamin D) 21 ₼
2.4.69 172308 Kalsitonin 21 ₼
2.4.70 172310 Kalsium; ümumi 5 ₼
2.4.71 172330 Kalsium; ionlaşmış 6 ₼
2.4.72 172331 Kalsium; kalsium infuziya testindən sonra 2 ₼
2.4.73 172340 Kalsium; sidik kəmiyyətcə, müddətli toplanmış nümunə 7 ₼
2.4.74 172355 Daş analizi; keyfiyyətcə 11 ₼
2.4.75 172360 Daş analizi; kəmiyyətcə, kimyəvi 50 ₼
2.4.76 172374 Karbon dioksid (Bikarbonat) 8 ₼
2.4.77 172375 Karboksihemoqlobin; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.78 172376 Karboksihemoqlobin; keyfiyyətcə 5 ₼
2.4.79 172378 Karsinoembrionik antigen (CEA) 15 ₼
2.4.80 172382 Katexolaminlər; ümumi sidik 42 ₼
2.4.81 172383 Katexolaminlər; qan 42 ₼
2.4.82 172384 Katexolaminlər; fraksiyalı 34 ₼
2.4.83 172390 Seruloplazmin 12 ₼
2.4.84 172435 Xlor; qan 5 ₼
2.4.85 172436 Xlor; sidik 3 ₼
2.4.86 172438 Xlor; digər nümunə 2 ₼
2.4.87 172465 Xolesterol, serum və ya tam qan, ümumi 3 ₼
2.4.88 172480 Xolinesteraza; serum 8 ₼
2.4.89 172482 Xolinesteraza; eritrosit 5 ₼
2.4.90 172520 Kokain və ya metabolitləri 10 ₼
2.4.91 172525 Mis 18 ₼
2.4.92 172530 Kortizol; sərbəst 13 ₼
2.4.93 172533 Kortizol; ümumi 8 ₼
2.4.94 172550 Kreatin kinaza (CK), (CPK); ümumi 8 ₼
2.4.95 172553 Kreatin kinaza (CK), (CPK); yalnız MB fraksiya 8 ₼
2.4.96 172565 Kreatinin; qan 5 ₼
2.4.97 172570 Kreatinin; digər nümunə 5 ₼
2.4.98 172575 Kreatinin; klirensi 8 ₼
2.4.99 172585 Kriofibrinogen 10 ₼
2.4.100 172595 Krioqlobulin, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə (məs., kriokrit) 11 ₼
2.4.101 172607 Siankobalamin (Vitamin B-12) 8 ₼
2.4.102 172610 Sistatin C 14 ₼
2.4.103 172615 Sistein və homosistein, sidik, keyfiyyətcə 17 ₼
2.4.104 172626 Dehidroepiandrosteron (DHEA) 16 ₼
2.4.105 172627 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) 8 ₼
2.4.106 172651 Dehidrotestosteron (DHT) 34 ₼
2.4.107 172668 Eritropoetin 18 ₼
2.4.108 172670 Estradiol 8 ₼
2.4.109 172671 Estrogenlər; fraksiyaları 11 ₼
2.4.110 172672 Estrogenlər; ümumi 11 ₼
2.4.111 172677 Estriol 13 ₼
2.4.112 172728 Ferritin 8 ₼
2.4.113 172746 Fol turşusu; serum 8 ₼
2.4.114 172784 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgA, IgD, IgG, IgM (hər biri) 12 ₼
2.4.115 172785 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgE 10 ₼
2.4.116 172787 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); immunoqlobulin subsiniflər (məs., IgG1, 2, 3 və ya 4) (hər biri) 50 ₼
2.4.117 172800 Qan qazları, yalnız pH 7 ₼
2.4.118 172803 Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası daxil); 7 ₼
2.4.119 172805 Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası daxil); O2 saturasiyası ilə, birbaşa ölçmə ilə, pulsoksimetriya xaric 7 ₼
2.4.120 172810 Qan qazları, yalnız O2 saturasiya təyini, birbaşa ölçmə üsulu ilə, pulsoksimetriya xaric 7 ₼
2.4.121 172820 Hemoqlobin - oksigen affinliyi (oksigen ilə 50% hemoqlobin saturasiyası üçün pO2) 7 ₼
2.4.122 172926 Mədə turşusu, sərbəst və ümumi, hər bir nümunə 0 ₼
2.4.123 172928 Mədə turşusu, sərbəst və ya ümumi, hər bir nümunə 0 ₼
2.4.124 172930 Mədə turşusunun müayinəsi, pH daxil icra olunarsa, hər bir nümunə 4 ₼
2.4.125 172945 Qlükoza, bədən mayeləri, qandan başqa 4 ₼
2.4.126 172946 Qlükaqon tolerantlıq testi 34 ₼
2.4.127 172947 Qlükoza; kəmiyyətcə, qan (strip reagent xaric) 2 ₼
2.4.128 172948 Qlükoza; qan, strip reagent 3 ₼
2.4.129 172950 Qlükoza; qlükoza yükləmədən sonra (qlükoza daxil) 5 ₼
2.4.130 172951 Qlükoza tolerantlıq testi (GTT), 3 nümunə (qlükoza daxil) 8 ₼
2.4.131 172952 Qlükoza tolerantlıq testi, 3 nümunədən başqa hər biri üçün əlavə (əsas prosedur ilə ayrı kodlaşdırılır) 2 ₼
2.4.132 172955 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); kəmiyyətcə 10 ₼
2.4.133 172960 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); skrininq 3 ₼
2.4.134 172962 Qlükoza, qanda qlükozanın monitorinqində istifadə edilən cihaz, əsasən evdə istifadə üçün 2 ₼
2.4.135 172977 Qamma qlütamil transferaza (GGT) 5 ₼
2.4.136 173001 Qonadotropin; follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) 8 ₼
2.4.137 173002 Qonadotropin; Lüteinizə olunmuş hormon (LH) 8 ₼
2.4.138 173003 İnsan boy hormonu, (HGH) (somatotropin) 13 ₼
2.4.139 173010 Haptoqlobin; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.140 173020 Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; elektroforez (məs., A2, S, C, və/və ya F) 21 ₼
2.4.141 173021 Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; xromotoqrafiya (məs., A2, S, C, və/və ya F) 17 ₼
2.4.142 173036 Hemoqlobin; qlikozilləşmiş (A1C) 8 ₼
2.4.143 173069 Hemoqlobin; sidik 2 ₼
2.4.144 173070 Hemosiderin; keyfiyyətcə 6 ₼
2.4.145 173071 Hemosiderin; kəmiyyətcə 5 ₼
2.4.146 173090 Homosistein 14 ₼
2.4.147 173150 Homovanil turşusu (HVA) 24 ₼
2.4.148 173491 17-hidroksikortikosteroid (17- OHCS) 11 ₼
2.4.149 173498 Hidroksiproqesteron, 17-d 8 ₼
2.4.150 173499 Hidroksiproqesteron, 20- 16 ₼
2.4.151 173516 İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli metod 7 ₼
2.4.152 173518 İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod (məs., Strip test) 5 ₼
2.4.153 173525 İnsulin; ümumi 8 ₼
2.4.154 173527 İnsulin; sərbəst 7 ₼
2.4.155 173540 Dəmir 5 ₼
2.4.156 173550 Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti 9 ₼
2.4.157 173605 Laktat (süd turşusu) 10 ₼
2.4.158 173615 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH) 5 ₼
2.4.159 173625 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH); izofermentləri, ayrı və kəmiyyətcə 9 ₼
2.4.160 173690 Lipaza 5 ₼
2.4.161 173695 Lipoprotein (a) 9 ₼
2.4.162 173718 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) 3 ₼
2.4.163 173719 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; VLDL xolesterol 3 ₼
2.4.164 173721 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; LDL xolesterol 3 ₼
2.4.165 173727 Luteinləşdirici sərbəstləşdirici faktor (LRH) 11 ₼
2.4.166 173735 Maqnezium 5 ₼
2.4.167 173874 Mioqlobin 14 ₼
2.4.168 173880 Natriuretik peptid 32 ₼
2.4.169 173930 Osmolyarlıq; qan 11 ₼
2.4.170 173935 Osmolyarlıq; sidik 11 ₼
2.4.171 173937 Osteokalsin (sümük g1a protein) 26 ₼
2.4.172 173945 Oksalat 12 ₼
2.4.173 173970 Parathormon (PTH) 14 ₼
2.4.174 173986 pH; bədən mayesi, təsnifatda qeyd olunmayan 2 ₼
2.4.175 173987 pH; nəfəsvermə aktında kondensat 7 ₼
2.4.176 173993 Kalprotektin, nəcis 38 ₼
2.4.177 174030 Fenilalanin (PKU), qan 21 ₼
2.4.178 174060 Fosfataza, turş; ümumi 8 ₼
2.4.179 174066 Fosfataza, turş; prostatik 30 ₼
2.4.180 174075 Fosfataza, qələvi 5 ₼
2.4.181 174100 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat) 5 ₼
2.4.182 174105 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat); sidik 5 ₼
2.4.183 174132 Kalium; serum, plazma və ya qan 5 ₼
2.4.184 174133 Kalium, sidik 5 ₼
2.4.185 174134 Prealbumin 30 ₼
2.4.186 174144 Progesteron 8 ₼
2.4.187 174145 Prokalsitonin (PCT) 35 ₼
2.4.188 174146 Prolaktin 8 ₼
2.4.189 174152 Prostat spesifik antigen (PSA); kompleks (birbaşa təyin) 18 ₼
2.4.190 174153 Prostat spesifik antigen (PSA); ümumi 8 ₼
2.4.191 174154 Prostat spesifik antigen (PSA); sərbəst 6 ₼
2.4.192 174155 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; serum, plazma və ya qan 5 ₼
2.4.193 174156 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; sidik 5 ₼
2.4.194 174157 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; digər materiallar (məs., sinovial maye, onurğa-beyin mayesi) 2 ₼
2.4.195 174160 Protein, ümumi,refraktometriya ilə, hər hansı bir material 4 ₼
2.4.196 174163 Hamiləliklə əlaqəli plazma proteini-A (PAPP-A) 14 ₼
2.4.197 174165 Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini, serum 24 ₼
2.4.198 174166 Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini, konsentrasiyalı digər mayelər (məs., sidik, BOM) 35 ₼
2.4.199 174244 Renin 26 ₼
2.4.200 174270 Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG) 13 ₼
2.4.201 174295 Natrium; serum, plazma və ya qan 5 ₼
2.4.202 174300 Natrium; sidik 6 ₼
2.4.203 174302 Natrium; digər nümunə 6 ₼
2.4.204 174305 Somatomedin 14 ₼
2.4.205 174307 Somatostatin 11 ₼
2.4.206 174315 Xüsusi çəki (sidik xaric) 2 ₼
2.4.207 174402 Testosteron, sərbəst 8 ₼
2.4.208 174403 Testosteron, ümumi 8 ₼
2.4.209 174432 Tiroqlobulin 8 ₼
2.4.210 174436 Tiroksin; ümumi 8 ₼
2.4.211 174437 Tiroksin ümumi; elyusiya tələb edən (məs., neonatal) 11 ₼
2.4.212 174439 Tiroksin; sərbəst 8 ₼
2.4.213 174442 Tiroksin bağlayıcı qlobulin (TBG) 26 ₼
2.4.214 174443 Tiroid stimulyasiyaedici hormon (TSH) 8 ₼
2.4.215 174450 Aspartat aminotransferaza (AST) (SGOT) 5 ₼
2.4.216 174460 Alanin aminotransferaza (ALT) (SGPT) 5 ₼
2.4.217 174466 Transferrin 10 ₼
2.4.218 174478 Triqliseridlər 5 ₼
2.4.219 174479 Tiroid hormon (T3 və ya T4) tutulması və ya tiroid hormon birləşdirmə nisbəti (THBR) 8 ₼
2.4.220 174480 Triyodtironin T3; ümumi (TT-3) 8 ₼
2.4.221 174481 Triyodtironin T3; sərbəst 8 ₼
2.4.222 174484 Troponin; kəmiyyətcə 13 ₼
2.4.223 174512 Troponin; keyfiyyətcə 5 ₼
2.4.224 174520 Urea nitrogeni; kəmiyyətcə 3 ₼
2.4.225 174525 Urea nitrogeni; yarımkəmiyyətcə (məs., reagent strip test) 2 ₼
2.4.226 174540 Urea nitrogeni; sidik 5 ₼
2.4.227 174545 Urea nitrogeni; klirens 5 ₼
2.4.228 174550 Sidik turşusu; qan 5 ₼
2.4.229 174560 Sidik turşusu; başqa mənbə 5 ₼
2.4.230 174577 Urobilinogen, nəcis; kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.231 174578 Urobilinogen, sidik; keyfiyyətcə 1 ₼
2.4.232 174580 Urobilinogen, sidik; kəmiyyətcə, müddətli nümunə 5 ₼
2.4.233 174583 Urobilinogen, sidik; yarımkəmiyyətcə 1 ₼
2.4.234 174585 Vanililmandelin turşusu (VMA), sidik 26 ₼
2.4.235 174588 Vazopressin (antidiuretik hormon, ADH) 32 ₼
2.4.236 174597 Vitamin K 9 ₼
2.4.237 174681 C-peptid 8 ₼
2.4.238 174702 Qonadotropin, xorionik (hCG); kəmiyyətcə 8 ₼
2.4.239 174703 Qonadotropin, xorionik (hCG); keyfiyyətcə 2 ₼
2.4.240 174704 Qonadotropin, xorionik (hCG); sərbəst beta zəncir 7 ₼
2.4.241 174999 Siyahıda olmayan kimyəvi prosedur 3 ₼
2.4.242 175002 Qanaxma zamanı 3 ₼
2.4.243 175004 Qanın analizi; avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı 6 ₼
2.4.244 175007 Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə manual differensial leykosit sayı ilə 5 ₼
2.4.245 175008 Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə, manual differensial leykosit sayı olmadan 3 ₼
2.4.246 175009 Qanın analizi; manual differensial leykosit sayı 3 ₼
2.4.247 175018 Qanın analizi; hemoqlobin (Hgb) 2 ₼
2.4.248 175025 Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC, WBC və trombositlərin sayı) və avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı 6 ₼
2.4.249 175027 Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC, WBC və trombositlərin sayı) 3 ₼
2.4.250 175032 Qanın ümumi analizi; manual hüceyrə sayı (eritrosit, leykosit və ya trombosit) hər biri 3 ₼
2.4.251 175041 Qanın analizi; qırmızı qan hüceyrələri (RBC), avtomatlaşdırılmış 3 ₼
2.4.252 175044 Qanın analizi; retikulositlər, əl ilə 5 ₼
2.4.253 175045 Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış 9 ₼
2.4.254 175046 Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış, 1 və ya daha çox hüceyrə parametrləri daxil (məs., retikulositdə hemoqlobin miqdarı (CHr), yetişməmiş retikulosit fraksiyası (IRF), retikulosit həcmi (MRV), RNT miqdarı), birbaşa ölçmə 9 ₼
2.4.255 175060 Qan yaxması; periferik, həkimin interpretasiyalı rəyi ilə birlikdə 3 ₼
2.4.256 175210 Laxtalanma faktoru II, protrombin, spesifik 21 ₼
2.4.257 175220 Laxtalanma faktoru V (AcG və ya proakselerin), labil faktor 28 ₼
2.4.258 175230 Laxtalanma faktoru VII (prokonvertin, stabil faktor) 30 ₼
2.4.259 175240 Laxtalanma faktoru VIII (AHG), 1-ci mərhələ 30 ₼
2.4.260 175244 Laxtalanma faktoru VIII, əlaqəli antigen 15 ₼
2.4.261 175245 Laxtalanma faktoru VIII, VW factor, ristosetin kofaktor 24 ₼
2.4.262 175246 Laxtalanma faktoru VIII, VW faktor antigen 24 ₼
2.4.263 175247 Laxtalanma faktoru VIII, von Willebrand faktor, multimetrik analiz 15 ₼
2.4.264 175250 Laxtalanma faktoru IX (PTC və ya Christmas) 35 ₼
2.4.265 175260 Laxtalanma faktoru X (Stuart-Prower) 26 ₼
2.4.266 175270 Laxtalanma faktoru XI (PTA) 35 ₼
2.4.267 175280 Laxtalanma faktoru XII (Hageman) 61 ₼
2.4.268 175290 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası) 30 ₼
2.4.269 175291 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası), həllolma skrininqi 6 ₼
2.4.270 175292 Laxtalanma faktoru; prekallikrein analiz (Fletcher faktor analizi) 12 ₼
2.4.271 175293 Laxtalanma faktoru; yüksək molekulyar ağırlıqlı kininogen analizi (Fitzgerald faktor analizi) 12 ₼
2.4.272 175300 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III, aktivliyi 21 ₼
2.4.273 175301 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III, antigen 28 ₼
2.4.274 175302 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C, antigen 35 ₼
2.4.275 175303 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C, aktivliyi 21 ₼
2.4.276 175305 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S, ümumi 35 ₼
2.4.277 175306 Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S, sərbəst 21 ₼
2.4.278 175307 Aktivləşmiş protein C (APC) rezistentlik analizi 16 ₼
2.4.279 175378 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 5 ₼
2.4.280 175379 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; kəmiyyətcə 16 ₼
2.4.281 175380 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; ultrahəssas (məs., venoz tromboemboliyanın qiymətləndirilməsi), keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 6 ₼
2.4.282 175384 Fibrinogen; aktivləşmiş 5 ₼
2.4.283 175385 Fibrinogen; antigen 9 ₼
2.4.284 175390 Fibrinolizin və ya koaqulopatiya skrininqi, interpretasiya və rəy 3 ₼
2.4.285 175396 Koaqulyasiya/fibrinolizis analiz, tam qan (məs., viskoelastik laxtanın qiymətləndirilməsi), istifadə olunan bəzi dərman preparatı(preparatları) daxil. Gündəlik interpretasiya və yazılı rəy daxil 11 ₼
2.4.286 175520 Heparin analizi 34 ₼
2.4.287 175536 Dəmir, periferik qan 5 ₼
2.4.288 175547 Mexaniki davamlılıq, eritrosit 5 ₼
2.4.289 175555 Osmotik davamlılıq, eritrosit; inkubasiya olunmamış 9 ₼
2.4.290 175557 Osmotik davamlılıq, eritrosit; inkubasiya olunmuş 10 ₼
2.4.291 175576 Trombositlərın aqreqasiyası (in vitro), hər bir agent 9 ₼
2.4.292 175610 Protrombin zamanı 3 ₼
2.4.293 175611 Protrombin zamanı; əvəzedici, plazma fraksiyaları, hər biri 3 ₼
2.4.294 175612 Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (zəhər daxil), durulaşdırılmamış 6 ₼
2.4.295 175613 Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (dRVVT) (zəhər daxil), durulaşdırılmış 6 ₼
2.4.296 175651 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmamış (EÇS) 2 ₼
2.4.297 175652 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmış (EÇS) 3 ₼
2.4.298 175660 Eritrositlərin oraqlaşması testi, azalma 4 ₼
2.4.299 175670 Trombin zamanı; plazma 3 ₼
2.4.300 175675 Trombin zamanı; titr 4 ₼
2.4.301 175730 Tromboplastin zamanı, parsial (PTT), plazma və ya tam qan 4 ₼
2.4.302 175732 Tromboplastin zamanı, parsial (PTT); əvəzedici, plazma fraksiyaları, hər biri 4 ₼
2.4.303 175999 Siyahıda olmayan hematoloji və koaqulyasiya proseduru 2 ₼
2.4.304 176000 Aqqlütinin, febril (məs.,Brucella, Francisella, Murine yatalağı, Q qızdırması, Rocky Mountain ləkəli qızdırması, səpkili yatalaq) hər bir antigen 8 ₼
2.4.305 176001 Allergen spesifik IgG kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir antigen 18 ₼
2.4.306 176003 Allergen spesifik IgE; kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir antigen 18 ₼
2.4.307 176005 Allergen spesifik IgE; keyfiyyətcə, çoxsaylı allergen skrininq (strip, paddle və ya disk) 18 ₼
2.4.308 176021 Anticism identifikasiya; leykosit anticismləri 18 ₼
2.4.309 176022 Anticism identifikasiyası; trombosit anticismləri 18 ₼
2.4.310 176038 Antinuclear anticism (ANA); 18 ₼
2.4.311 176039 Antinuclear anticism (ANA); titr 18 ₼
2.4.312 176060 Antistreptolizin O; titr 7 ₼
2.4.313 176063 Antistreptolizin O; skrininq 1 ₼
2.4.314 176077 Qan bankı həkim xidmətləri; mürəkkəb çarpaz uyğunluq (cross match) və/ və ya nizamsız anticism (anticismlərin) qiymətləndirilməsi, interpretasiya və yazılı rəy 8 ₼
2.4.315 176140 C-reaktiv protein (CRP) 5 ₼
2.4.316 176141 C-reaktiv protein; yüksək həssaslıq (hsCRP) 5 ₼
2.4.317 176146 Beta 2 qlikoprotein I anticismi, hər biri 20 ₼
2.4.318 176147 Kardiolipin (fosfolipid) anticismi, hər bir Ig sinifi 15 ₼
2.4.319 176148 Anti-fosfatidilserin (fosfolipid) anticismi 15 ₼
2.4.320 176156 Soyuq aqqlütinin; skrininq 9 ₼
2.4.321 176157 Soyuq aqqlütinin; titr 18 ₼
2.4.322 176160 Komplement; antigen, hər bir komponenti 5 ₼
2.4.323 176161 Komplement; funksional aktivliyi, hər bir komponenti 13 ₼
2.4.324 176162 Komplement; ümumi hemolitik (CH50) 21 ₼
2.4.325 176171 Komplement fiksasiya testi, hər bir anticismi 6 ₼
2.4.326 176200 Siklik sitrullinləşmiş peptid (CCP), anticism 21 ₼
2.4.327 176215 Dezoksiribonukleaza, anticism 38 ₼
2.4.328 176225 Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; nativ və ya ikili saplı Anti-ds DNT 10 ₼
2.4.329 176226 Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; tək Anti-ss DNT 6 ₼
2.4.330 176235 Ekstraksiya oluna bilən nüvə antigeni, anticism, hər hansı bir metod (məs., nRNP, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Sc170, J01), hər bir anticism 18 ₼
2.4.331 176255 Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; skrininq, hər bir anticism 13 ₼
2.4.332 176256 Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; titr, hər bir anticism 13 ₼
2.4.333 176277 İnsan boy hormonu (HGH), anticism 20 ₼
2.4.334 176280 Hemaqqlutinasiya inhibisiya testi (HAİ) 5 ₼
2.4.335 176294 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə (məs., sidik kisəsi şiş antigeni) 13 ₼
2.4.336 176300 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 15-3 (27.29) 15 ₼
2.4.337 176301 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 19-9 15 ₼
2.4.338 176304 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 125 15 ₼
2.4.339 176316 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, başqa antigen, kəmiyyətcə (məs., CA 50, 72-4, 549), hər biri 15 ₼
2.4.340 176317 İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə, təsnifatda qeyd olunmayan 10 ₼
2.4.341 176318 İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, keyfiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, tək mərhələli metod (məs., reagent strip) 9 ₼
2.4.342 176336 İnhibin A 28 ₼
2.4.343 176337 İnsulin anticismləri 29 ₼
2.4.344 176340 Daxili faktor anticismləri 16 ₼
2.4.345 176341 Adacıq hüceyrə anticismi 38 ₼
2.4.346 176376 Mikrosomal anticismlər (məs., qalxanabənzər vəzi və ya qaraciyər böyrək), hər biri 12 ₼
2.4.347 176403 Hissəvi aqqlütinasiya; skrininq, hər bir anticism 6 ₼
2.4.348 176406 Hissəvi aqqlütinasiya; titr, hər bir anticism 8 ₼
2.4.349 176430 Revmatoid faktor; keyfiyyətcə 2 ₼
2.4.350 176431 Revmatoid faktor; kəmiyyətcə 4 ₼
2.4.351 176580 Dəri sınağı; vərəm, dəridaxili 7 ₼
2.4.352 176592 Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə (məs., VDRL, RPR, ART) 6 ₼
2.4.353 176593 Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; kəmiyyətcə 13 ₼
2.4.354 176611 Anticism; Bartonella 14 ₼
2.4.355 176622 Anticism; Brucella 10 ₼
2.4.356 176631 Anticism; Chlamydia 10 ₼
2.4.357 176632 Anticism; Chlamydia, IgM 10 ₼
2.4.358 176644 Anticism; Cytomegalovirus (CMV) 14 ₼
2.4.359 176645 Anticism; Cytomegalovirus (CMV), IgM 14 ₼
2.4.360 176658 Anticism; enterovirus (məs., koksaki, echo, polio) 21 ₼
2.4.361 176663 Anticism; Epstein-Barr (EB) virus, erkən antigen (EA) 14 ₼
2.4.362 176664 Anticism; Epstein-Barr (EB) virus, nüvə antigeni (EBNA) 11 ₼
2.4.363 176665 Anticism; Epstein-Barr (EB) virus, viral kapsid (VCA) 7 ₼
2.4.364 176668 Anticism; Francisella tularensis 7 ₼
2.4.365 176677 Anticism; Helicobacter pylori 6 ₼
2.4.366 176682 Anticism; helmintlər, təsnifatda qeyd olunmayan 14 ₼
2.4.367 176692 Anticism; hepatit, delta agent 7 ₼
2.4.368 176694 Anticism; herpes simplex, qeyri-spesifik növ testi 10 ₼
2.4.369 176695 Anticism; herpes simplex, tip 1 6 ₼
2.4.370 176696 Anticism; herpes simplex, tip 2 6 ₼
2.4.371 176703 Anticism; HIV-1 və HIV-2, tək analiz 14 ₼
2.4.372 176704 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); ümumi 15 ₼
2.4.373 176705 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); IgM anticism 16 ₼
2.4.374 176706 Hepatit B səthi anticismi (HBsAb) 16 ₼
2.4.375 176707 Hepatit Be anticismi (HBeAb) 16 ₼
2.4.376 176708 Hepatit A anticismi (HAAb); ümumi 16 ₼
2.4.377 176709 Hepatit A anticismi (HAAb); IgM anticism 16 ₼
2.4.378 176710 Anticism; influenza virus 9 ₼
2.4.379 176717 Anticism; Leishmania 30 ₼
2.4.380 176729 Anticism; zöhrəvi limfoqranuloma (lymphogranuloma venereum) 8 ₼
2.4.381 176735 Anticism; parotit 11 ₼
2.4.382 176738 Anticism; mycoplasma 8 ₼
2.4.383 176747 Anticism; parvovirus 27 ₼
2.4.384 176750 Anticism; Plasmodium (malaria) 8 ₼
2.4.385 176753 Anticism; parazit, təsnifatda qeyd olunmayan 13 ₼
2.4.386 176756 Anticism; respirator sinsitial virus 27 ₼
2.4.387 176759 Anticism; rotavirus 17 ₼
2.4.388 176762 Anticism; rubella (məxmərək) 14 ₼
2.4.389 176765 Anticism; rubeola (qızılca) 14 ₼
2.4.390 176768 Anticism; Salmonella 14 ₼
2.4.391 176777 Anticism; Toxoplasma 14 ₼
2.4.392 176778 Anticism; Toxoplasma, IgM 14 ₼
2.4.393 176780 Anticism; Treponema pallidum 8 ₼
2.4.394 176781 Anticism; Treponema pallidum, təsdiqedici test (məs., FTA-abs) 19 ₼
2.4.395 176784 Anticism; Trichinella 7 ₼
2.4.396 176787 Anticism; varicella-zoster 11 ₼
2.4.397 176790 Anticism; virus, təsnifatda qeyd olunmayan 42 ₼
2.4.398 176800 Tiroqlobulin anticismi 8 ₼
2.4.399 176803 Hepatit C anticismi 17 ₼
2.4.400 176804 Hepatit C anticismi, təsdiqedici test (məs., immunoblot) 34 ₼
2.4.401 176850 Anticism skrininq, Eritrosit, hər bir serum texnikası 10 ₼
2.4.402 176880 Kumbs (Coombs) reaksiyası; düz, hər bir antiserum 10 ₼
2.4.403 176885 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, keyfiyyətcə, hər bir qırmızı hüceyrə reagenti 10 ₼
2.4.404 176886 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, hər bir anticism titri 8 ₼
2.4.405 176900 Qan qrupu təyini; ABO 3 ₼
2.4.406 176901 Rezus amili təyini; Rh (D) 3 ₼
2.4.407 176902 Qan tipləndirmə; reagent serum istifadə etməklə, donor qanının antigen yoxlanılması, hər bir antigen testi 2 ₼
2.4.408 176903 Qan tipləndirmə; serum reagent istifadə etməklə, qan uyğunluğu antigen skrininqi, hər qan vahidinin skrininqi 2 ₼
2.4.409 176904 Qan tipləndirmə; pasiyentin serumundan istifadə edərək qan vahidi uyğunluğu üçün antigen skrininqi 6 ₼
2.4.410 176905 Qan tipləndirmə; eritrosit antigeni, ABO və Rh (D) antigenindən başqa, hər biri 3 ₼
2.4.411 176906 Qan tipləndirmə; Rh fenotipləndirmə, tamamlanmış 5 ₼
2.4.412 176950 Leykosit transfuziyası 30 ₼
2.4.413 176960 Qan və ya qan məhsulunun həcminin azaldılması (məs., qırmızı qan hüceyrələri və ya trombositlər) hər bir vahid 14 ₼
2.4.414 176965 Trombositlərin və ya digər qan məhsullarının toplanması 12 ₼
2.4.415 176970 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; kimyəvi maddələr və ya dərmanlarla inkubasiya, hər biri 10 ₼
2.4.416 176971 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; fermentlərlə inkubasiya, hər biri 10 ₼
2.4.417 176972 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı, identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; sıxlıq qradienti ayrılması ilə 16 ₼
2.4.418 176975 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; dərmanlarla inkubasiya, hər biri 13 ₼
2.4.419 176976 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; durulaşdırma ilə 14 ₼
2.4.420 176977 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; inhibitorlarla inkubasiya, hər biri 13 ₼
2.4.421 176978 Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı; pasiyentin və ya fenotipi məlum eritrositləri istifadə edərək differensial qırmızı hüceyrə absorbsiya üsulu ilə, hər bir absorbsiya 13 ₼
2.4.422 176985 Qan və ya qan məhsullarının parçalanması, hər bir vahid 10 ₼
2.4.423 176999 Siyahıda olmayan digər tibbi transfuziyalar 10 ₼
2.4.424 177040 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil, ehtiyac olarsa) 26 ₼
2.4.425 177045 Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, izolyasiyalı və ilkin müayinə ilə (məs., KIA, LIA), Salmonella və Shigella spp 20 ₼
2.4.426 177046 Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, əlavə patogenlər, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, hər bir petri 20 ₼
2.4.427 177070 Kultivasiya, bakterial; sidik istisna olmaqla hər hansı bir maye, qan və ya nəcis, aerob, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası 20 ₼
2.4.428 177071 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, aerob, izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna hər hansı bir maye, qan və ya nəcis 20 ₼
2.4.429 177073 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, anaerob izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna olmaqla, hər hansı bir maye, qan və ya nəcis 20 ₼
2.4.430 177075 Kultivasiya, bakterial; qan istisna olmaqla, hər hansı bir material, anaerob izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası 20 ₼
2.4.431 177076 Kultivasiya, bakterial; anaerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 20 ₼
2.4.432 177077 Kultivasiya, bakterial; aerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 20 ₼
2.4.433 177081 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq 20 ₼
2.4.434 177084 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq; sıxlıq diaqramından koloniyanın qiymətləndirilməsi ilə 20 ₼
2.4.435 177086 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə koloniya sayımı, sidik 20 ₼
2.4.436 177088 Kultivasiya, bakterial; izolyasiya ilə və hər bir izolyatın ilkin identifikasiyası, sidik 20 ₼
2.4.437 177101 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyası; dəri, saç və ya dırnaq 20 ₼
2.4.438 177102 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyası; digər materiallar (qan istisna) 20 ₼
2.4.439 177103 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyası; qan 20 ₼
2.4.440 177106 Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm; maya 23 ₼
2.4.441 177107 Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm; kif 20 ₼
2.4.442 177109 Kultivasiya, mycoplasma, hər hansı bir mənbə 23 ₼
2.4.443 177110 Kultivasiya, chlamydia, hər hansı bir mənbə 23 ₼
2.4.444 177143 Kultivasiya, tipləndirmə; maye qaz xromotoqrafiyası (GLC) və ya yüksək təzyiq maye qaz xromotoqrafiyası (HPLC) metodu 20 ₼
2.4.445 177147 Kultivasiya, tipləndirmə; immunoloji metod, immunoflüoressensiyadan başqa (məs., aqqlütinasiya qrupu), hər antiseruma 20 ₼
2.4.446 177158 Kultivasiya, tipləndirmə; digər metodlar 20 ₼
2.4.447 177164 Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral, vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxildir 9 ₼
2.4.448 177166 Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral, vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxil deyil 9 ₼
2.4.449 177168 Makroskopik müayinə; artropodlar 3 ₼
2.4.450 177169 Makroskopik müayinə; parazitlər 5 ₼
2.4.451 177172 Bizquyruq müayinəsi (məs., sellofan band preparatı) 6 ₼
2.4.452 177176 Homogenizasiya, toxuma, kultivasiya üçün 4 ₼
2.4.453 177177 Parazitlər və yumurtaları, birbaşa yaxma, konsentrasiya və identifikasiya 9 ₼
2.4.454 177181 Antibiotikoqram, antimikrob agent; aqar durulaşdırma metodu, hər bir agent (məs., antibiotik qradiyent stripi) 13 ₼
2.4.455 177184 Antibiotikoqram, antimikrob agent; disk metodu, hər kasada (12 və ya daha az agent) 5 ₼
2.4.456 177185 Antibiotikoqram, antimikrob agent; ferment təyini (məs., beta laktamaza), hər ferment 9 ₼
2.4.457 177186 Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqar durulaşdırma metodu (minimal inhibisiya konsentrasiyası (MIC) və ya diametri), hər bir multi-antimikrob, hər petri 13 ₼
2.4.458 177187 Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqarda durulaşma metodu, minimum letal konsentrasiya (MLC), hər bir kasa (əsas koddan ayrı kodlaşdırılır) 9 ₼
2.4.459 177188 Antibiotikoqram, antimikrob agent; makrobrot durulaşma metodu, hər bir agent 9 ₼
2.4.460 177205 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; Qram və ya Gimza üsulu ilə bakteriya, göbələk və ya hüceyrə növlərinin təyini 5 ₼
2.4.461 177206 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; flüoressent və/və ya bakteriyalar üçün turşuyadavamlı boya, göbələklər, parazitlər, viruslar və ya hüceyrə tiplərinin təyini 5 ₼
2.4.462 177207 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; parazitlərin inkluzion cisimciklərinin boyanması üçün xüsusi boya (məs., malyariya, koksidiya, mikrosporidiya, tripanasomalar, herpes virusları) 5 ₼
2.4.463 177209 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; xüsusi mürəkkəb boya (məs., trixrom, dəmir hemotoksilin) qurd yumurtaları və parazitlər üçün 13 ₼
2.4.464 177210 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi, KOH preparat) 8 ₼
2.4.465 177220 Toxuma müayinəsi, KOH ilə; Saç, dəri, dırnaq toxumaları; göbələk, ektoparazit yumurtaları və ya gənələrin (məs., qoturluq) təyini 8 ₼
2.4.466 177269 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; giardia 11 ₼
2.4.467 177270 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; Chlamydia trachomatis 11 ₼
2.4.468 177285 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; Treponema pallidum 13 ₼
2.4.469 177299 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; təsnifatda qeyd olunmayan, hər bir orqanizim 17 ₼
2.4.470 177305 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Aspergillus 13 ₼
2.4.471 177320 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Chlamydia trachomatis 8 ₼
2.4.472 177324 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Clostridium difficile toksini(lər) 13 ₼
2.4.473 177327 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Cryptococcus neoformans 8 ₼
2.4.474 177329 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; giardia 8 ₼
2.4.475 177332 İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; cytomegalovirus 8 ₼
2.4.476 177336 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica dispar qrup 8 ₼
2.4.477 177337 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica group 13 ₼
2.4.478 177338 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori, nəcis 10 ₼
2.4.479 177339 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori 10 ₼
2.4.480 177340 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen (HBsAg) 10 ₼
2.4.481 177341 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen (HBsAg) neytrallaşdırma 7 ₼
2.4.482 177350 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit Be antigen (HBeAg) 11 ₼
2.4.483 177380 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit, delta agent 11 ₼
2.4.484 177390 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-1 11 ₼
2.4.485 177391 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-2 11 ₼
2.4.486 177425 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; rotavirus 8 ₼
2.4.487 177430 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; A qrup streptokoklar 13 ₼
2.4.488 177449 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; təsnifatda qeyd olunmayan 8 ₼
2.4.489 177450 İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod, təsnifatda qeyd olunmayan, hər bir orqanizm 6 ₼
2.4.490 177481 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Candida species, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.491 177486 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Chlamydia pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.492 177491 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Chlamydia trachomatis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.493 177493 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Clostridium difficile, toksin geni (genləri), amplifikasiya olunmuş prob üsulu 16 ₼
2.4.494 177496 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); cytomegalovirus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.495 177497 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); cytomegalovirus, kəmiyyətcə 43 ₼
2.4.496 177511 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Gardnerella vaginalis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22 ₼
2.4.497 177516 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit B virus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43 ₼
2.4.498 177517 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit B virus, kəmiyyətcə 75 ₼
2.4.499 177521 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit C, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43 ₼
2.4.500 177522 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); hepatit C, kəmiyyətcə 82 ₼
2.4.501 177529 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); sadə herpes virusu (HSV), amplifikasiya olunmuş prob üsulu 34 ₼
2.4.502 177530 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); sadə herpes virusu (HSV), kəmiyyətcə 29 ₼
2.4.503 177581 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Mycoplasma pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 12 ₼
2.4.504 177591 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Neisseria gonorrhoeae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 17 ₼
2.4.505 177621 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); insan papillomavirusu, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 20 ₼
2.4.506 177798 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT), təsnifatda qeyd olunmayan; amplifikasiya olunmuş prob üsulu, hər bir orqanizm 17 ₼
2.4.507 177799 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT), təsnifatda qeyd olunmayan; kəmiyyətcə, hər bir orqanizm 27 ₼
2.4.508 177902 Nuklein turşusu (DNT və ya RNT) vasitəsilə infeksion agentin genotip analizi; Hepatit C virus 100 ₼
2.4.509 177999 Siyahıda olmayan mikrobioloji prosedur 7 ₼
2.4.510 179050 Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye, oynaq mayesi), qan istisna 4 ₼
2.4.511 179051 Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye, oynaq mayesi), qan istisna; müxtəlif sayda 4 ₼
2.4.512 179055 Leykosit təyini, fekal, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 3 ₼
2.4.513 179060 İşıq mikroskopunda kristal identifikasiyası polyarizasiya ilə və ya bunsuz, toxuma və ya digər bədən mayesi (sidik istisna) 5 ₼
2.4.514 179100 Duodenal intubasiya və aspirasiya; tək nümunə (məs., ödün sadə müayinəsi və ya afferent ilgək kulturası), üstəgəl müvafiq test proseduru 0 ₼
2.4.515 179105 Duodenal intubasiya və aspirasiya; pankreas və ya öd kisəsi stimullaşdırılması ilə bir çox fraksiyalı nümunələrin toplanması, tək və ya cüt lümen borusu 0 ₼
2.4.516 179125 Yağlı (Fat) boyama, nəcis, sidik və ya respirator sekresiyalar 3 ₼
2.4.517 179130 Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə, kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə 0 ₼
2.4.518 179132 Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə, kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə üçün; stimulyasiyadan sonra 0 ₼
2.4.519 179135 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); bir saatlıq 0 ₼
2.4.520 179136 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); 2 saatlıq 0 ₼
2.4.521 179140 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası daxil 2 saatlıq (məs, histaloq, penqastrin) 0 ₼
2.4.522 179141 Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı (məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası daxil 3 saatlıq 0 ₼
2.4.523 179190 Nazal yaxma (eozinofil təyini) 4 ₼
2.4.524 179220 Bəlğəm, nümunə alınması, aerozol texnikası (ayrı prosedur) 9 ₼
2.4.525 179230 İonoforez metodu ilə tərin alınması 2 ₼
2.4.526 179235 Su yükü testi 0 ₼
2.4.527 179300 Sperma analizi; miqdarı və/və ya hərəkətliliyi Huhner test daxil (post coital) 15 ₼
2.4.528 179310 Sperma analizi; hərəkətliliyi və sayı (Huhner test xaric) 5 ₼
2.4.529 179320 Sperma analizi; həcmi, miqdarı,hərəkətliliyi və fərqi 20 ₼
2.4.530 179321 Sperma analizi; sperm varlığı və hərəkətliliyi, əgər varsa 20 ₼
2.4.531 179322 Sperma analizi; həcmi, miqdarı, hərəkətlilik və digər. Morfoloji kriteriyaları istifadə edərək (məs., Kruger) 20 ₼
2.4.532 179325 Sperma anticismi 7 ₼
2.4.533 179329 Sperma evalyuasiyası; hamster penetrasiya testi 20 ₼
2.4.534 179330 Sperma evalyuasiyası; servikal selik penetrasiya testi, fibrozluq testi ilə/və ya bunsuz 20 ₼
2.4.535 179331 Sperma evalyuasiyası, retroqrad eyakulyasiya üçün, sidik (sperma konsentrasiyası, hərəkətliliyi və strukturu, indikasiya olunduğu kimi) 20 ₼
2.4.536 179500 İmprint 21 ₼
2.4.537 179501 Filtr preparatı hazırlığı və müayinə 21 ₼
2.4.538 179502 Hüceyrə blokunun hazırlanması və müayinəsi 21 ₼
2.4.539 179503 İncə iynə aspirasiya sitologiyasının qiymətləndirilməsi 21 ₼
2.4.540 179504 Maye əsaslı sitologiya 21 ₼
2.4.541 179505 Servikal və ya vaginal sitologiya 21 ₼
2.4.542 179506 Bədən mayeləri və eksfoliativ sitologiya 21 ₼
2.4.543 179600 Abort materialı 34 ₼
2.4.544 179601 Absess materialı 43 ₼
2.4.545 179602 Ağciyər, transbronxial biopsiya 34 ₼
2.4.546 179603 Anevrizma, arterial / ventrikulyar 22 ₼
2.4.547 179604 Anus, polipoid inkişafı (Tag) 34 ₼
2.4.548 179605 Appendiks, təsadüfi, faktiki əməliyyata əlavə 22 ₼
2.4.549 179606 Arteriya, ateroma piləyi 22 ₼
2.4.550 179607 Barmaqlar, əl / ayaq, amputasiya, travmatik, işemik 43 ₼
2.4.551 179608 Bartolin vəzi kistası 34 ₼
2.4.552 179609 Bronx, biopsiyası 34 ₼
2.4.553 179610 Bursa / sinovial kist 34 ₼
2.4.554 179611 Burun mukozası, biopsiyası 34 ₼
2.4.555 179612 Burun, sinus polipləri iltihablı 34 ₼
2.4.556 179613 Buynuz qişa 34 ₼
2.4.557 179614 Dəri, punch / kəsik / qaşıntı biopsiyası 34 ₼
2.4.558 179615 Divertikul-qida borusu / nazik bağırsaq 43 ₼
2.4.559 179616 Duodenum, biopsiyası 34 ₼
2.4.560 179617 Dupuytren kontrakturası toxuması 22 ₼
2.4.561 179618 Endometrium, küretaj / biopsiyası 34 ₼
2.4.562 179619 Endoserviks, küretaj / biopsiyası 34 ₼
2.4.563 179620 Epididimal kistin eksizasiyası 22 ₼
2.4.564 179621 Femur başı, sınıqdan kənar 43 ₼
2.4.565 179622 Fəqərəarası disk 22 ₼
2.4.566 179623 Fissur / fistul 43 ₼
2.4.567 179624 Hematoma 22 ₼
2.4.568 179625 Hemoroidlər 22 ₼
2.4.569 179626 Hidrosele kisəsi 22 ₼
2.4.570 179627 Karpal tunel toxuması 22 ₼
2.4.571 179628 Xolesteatoma 22 ₼
2.4.572 179629 Kolon biopsiyası, tək lokalizasiya 34 ₼
2.4.573 179630 Kolon, kolostomiya stoması 43 ₼
2.4.574 179631 Konyunktiva, biopsiyası / ptergium 22 ₼
2.4.575 179632 Qanqlion kisti 22 ₼
2.4.576 179633 Qığırdaq, qaşıntı 43 ₼
2.4.577 179634 Qırtlaq, biopsiyası 34 ₼
2.4.578 179635 Qida borusu, biopsiyası 34 ₼
2.4.579 179636 Menisk 34 ₼
2.4.580 179637 Mədə biopsiyası, tək lokalizasiya 34 ₼
2.4.581 179638 Mucocele, tüpürcək 34 ₼
2.4.582 179639 Nazik bağırsaq, biopsiyası 34 ₼
2.4.583 179640 Nazofarinks / orofarinks, biopsiyası 34 ₼
2.4.584 179641 Neyroma-morton / travmatik 30 ₼
2.4.585 179642 Oynaq, zəif cisim 34 ₼
2.4.586 179643 Öd kisəsi 22 ₼
2.4.587 179644 Paratubal kistlər (Morgagni hidati) 43 ₼
2.4.588 179645 Peyronie piləyi (pilək) 30 ₼
2.4.589 179646 Pilonidal kist / sinus 43 ₼
2.4.590 179647 Plasenta 30 ₼
2.4.591 179648 Plevra / perikard-biopsiyası 34 ₼
2.4.592 179649 Polip, kolorektal 34 ₼
2.4.593 179650 Polip, mədə / nazik bağırsaq 34 ₼
2.4.594 179651 Polip, servikal / endometrial 43 ₼
2.4.595 179652 Prostat, iynə biopsiyası (1-ci səviyyə) 34 ₼
2.4.596 179653 Sidik kisəsi, biopsiyası 34 ₼
2.4.597 179654 Simpatik qanqlion 43 ₼
2.4.598 179655 Sinir, vaqotomiya və oxşar müdaxilə 43 ₼
2.4.599 179656 Sinus, paranazal biopsiyası 34 ₼
2.4.600 179657 Spermatosel 34 ₼
2.4.601 179658 Sümük iliyi biopsiyası, patoloji 43 ₼
2.4.602 179659 Sünnət dərisi 43 ₼
2.4.603 179660 Testikulyar apendiks 34 ₼
2.4.604 179661 Testis, kastrasiya 34 ₼
2.4.605 179662 Toxum kanalı (Vas deferens) 34 ₼
2.4.606 179663 Tonzil və / və ya adenoidlər 22 ₼
2.4.607 179664 Traxeya, biopsiyası 43 ₼
2.4.608 179665 Tromb və ya embol 22 ₼
2.4.609 179666 Ureter, biopsiyası 43 ₼
2.4.610 179667 Uretra biopsiyası 43 ₼
2.4.611 179668 Uretral divertikul eksizasiyası 43 ₼
2.4.612 179669 Uşaqlıq borusu, biopsiyası və sterilizasiya 34 ₼
2.4.613 179670 Vagina, biopsiyası 34 ₼
2.4.614 179671 Varikosel 22 ₼
2.4.615 179672 Vena, varikoz damar 22 ₼
2.4.616 179673 Vətər / vətər örtüyü, şişə aid olmayan 43 ₼
2.4.617 179674 Yırtıq kisəsi, hər hansı nahiyə 22 ₼
2.4.618 179675 Yumşaq toxuma lipoma eksizasiyası və ya biopsiyası 43 ₼
2.4.619 179676 Yumşaq toxuma, cərrahi işlənmə 43 ₼
2.4.620 179677 Ağız mukozası / diş əti biopsiyası 34 ₼
2.4.621 179678 Appendiks, təsadüfi olmayan 22 ₼
2.4.622 179679 Arteriya, biopsiyası 34 ₼
2.4.623 179680 Barmaq, əl / ayaq, amputasiya, qeyri-travmatik 43 ₼
2.4.624 179681 Beyin meninkslər, şiş rezeksiyası istisna olmaqla 43 ₼
2.4.625 179682 Böyrək, iynə biopsiyası 34 ₼
2.4.626 179683 Dəri, eksizion biopsiyası 1-2 lezyon 34 ₼
2.4.627 179684 Dil, biopsiyası 38 ₼
2.4.628 179685 Diş / odontogen kist 43 ₼
2.4.629 179686 Dodaq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 34 ₼
2.4.630 179687 Epididimal rezeksiya 38 ₼
2.4.631 179688 Ətraf, amputasiya, travmatik 43 ₼
2.4.632 179689 Əzələ, biopsiyası 43 ₼
2.4.633 179690 Femur başı, sınıq 43 ₼
2.4.634 179691 Hematosel eksiziyası 38 ₼
2.4.635 179692 Hipofiz şişi 43 ₼
2.4.636 179693 Qaraciyər, iynə biopsiyası / wedge 43 ₼
2.4.637 179694 Limfa düyünü, biopsiyası 43 ₼
2.4.638 179695 Mioma (lar), miomektomiya, uşaqlıq istisna 43 ₼
2.4.639 179696 Omentum rezeksiyası 43 ₼
2.4.640 179697 Omentum, biopsiyası 43 ₼
2.4.641 179698 Oynaq, rezeksiya 43 ₼
2.4.642 179699 Pankreas, biopsiyası 34 ₼
2.4.643 179700 Paratiroid vəzi 43 ₼
2.4.644 179701 Penis rezeksiyası qismən 43 ₼
2.4.645 179702 Periton, biopsiyası 34 ₼
2.4.646 179703 Peritoneal və ya mezenterik şiş, kist rezeksiyası 38 ₼
2.4.647 179704 Plevral dekortikasiya 34 ₼
2.4.648 179705 Prostat, iynə biopsiyası (2-ci səviyyə) 34 ₼
2.4.649 179706 Prostat, TUR 34 ₼
2.4.650 179707 Seminal vezikul, rezeksiya 43 ₼
2.4.651 179708 Serviks, biopsiyası 34 ₼
2.4.652 179709 Sinir, biopsiyası 43 ₼
2.4.653 179710 Süd vəzi / reduksion mammoplastika 43 ₼
2.4.654 179711 Süd vəzi, biopsiyası 34 ₼
2.4.655 179712 Sümük, ekzositoz 43 ₼
2.4.656 179713 Synovium 43 ₼
2.4.657 179714 Testis, biopsiyası 38 ₼
2.4.658 179715 Testis, şiş / biopsiyası / kastrasiya istisna 38 ₼
2.4.659 179716 Tiroglossal kanal / branxiogen yarıq kisti 38 ₼
2.4.660 179717 Tüpürcək vəzi, biopsiyası 43 ₼
2.4.661 179718 Ureter, rezeksiya 43 ₼
2.4.662 179719 Uretra rezeksiyası 43 ₼
2.4.663 179720 Uşaqlıq borusu, ektopik hamiləlik 43 ₼
2.4.664 179721 Uşaqlıq, prolaps üçün (+ / - boru və yumurtalıqlar) 43 ₼
2.4.665 179722 Ürək qapağı 22 ₼
2.4.666 179723 Ürək şiş rezeksiyası 38 ₼
2.4.667 179724 Vulva / labia, biopsiyası 43 ₼
2.4.668 179725 Yumşaq toxuma sadə eksiziya lipoma istisna 43 ₼
2.4.669 179726 Yumurtalıq (+ / - boru), neoplastik deyil 43 ₼
2.4.670 179727 Yumurtalıq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 43 ₼
2.4.671 179728 Adrenal (böyrəküstü vəz), rezeksiya 34 ₼
2.4.672 179729 Ağciyər, total / lob / seqment rezeksiyası 34 ₼
2.4.673 179730 Ağciyər, wedge biopsiyası 43 ₼
2.4.674 179731 Ağız / Dil / tonzil-şiş rezeksiyası 43 ₼
2.4.675 179732 Beyin / meninkslər, şiş rezeksiyası 43 ₼
2.4.676 179733 Beyin, biopsiyası 34 ₼
2.4.677 179734 Böyrək, qismən / total nefrektomiya 43 ₼
2.4.678 179735 Dalaq 34 ₼
2.4.679 179736 Dəri, eksizion biopsiyası 3 və daha çox lezyon 43 ₼
2.4.680 179737 Döl, disseksiya müayinəsi 43 ₼
2.4.681 179738 Dördüncü səviyyəli histopatoloji müayinə 50 ₼
2.4.682 179739 Epilepsiya əməliyyatı materialı müayinəsi 43 ₼
2.4.683 179740 Ətraf, disartikulyasiya 43 ₼
2.4.684 179741 Göz, ekssentrasiya 43 ₼
2.4.685 179742 Göz, enukleasiya / evisserasiya 43 ₼
2.4.686 179743 Kolon, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34 ₼
2.4.687 179744 Kolon, seqmental rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43 ₼
2.4.688 179745 Kolon, şiş üçün seqmental rezeksiya 43 ₼
2.4.689 179746 Kolon, total rezeksiya 43 ₼
2.4.690 179747 Qaraciyər eksplantı 43 ₼
2.4.691 179748 Qaraciyər, hissəvi rezeksiya 43 ₼
2.4.692 179749 Qırtlaq, hissəvi / total + boyun limfa düyünləri 43 ₼
2.4.693 179750 Qırtlaq, qismən / total rezeksiya 43 ₼
2.4.694 179751 Qida borusu hissəvi / total rezeksiya 43 ₼
2.4.695 179752 Limfa düyünləri, regional rezeksiya (diseksiya) 43 ₼
2.4.696 179753 Lobektomiya beyin 43 ₼
2.4.697 179754 Mandibulektomiya / maksillektomiya, hər biri 43 ₼
2.4.698 179755 Mediastinum, törəmə 43 ₼
2.4.699 179756 Mədə, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34 ₼
2.4.700 179757 Mədə, subtotal / total rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43 ₼
2.4.701 179758 Mədə, şiş üçün subtotal / total rezeksiya 43 ₼
2.4.702 179759 Mədəaltı vəz, total / subtotal rezeksiya 43 ₼
2.4.703 179760 Miokard, biopsiyası 43 ₼
2.4.704 179761 Nazik bağırsaq, rezeksiya, şiş istisna 43 ₼
2.4.705 179762 Nazik bağırsaq, şiş üçün rezeksiya 43 ₼
2.4.706 179763 Odontogen şiş 43 ₼
2.4.707 179764 Penis rezeksiyası, radikal 43 ₼
2.4.708 179765 Prostat, iynə biopsiyası (3-cü səviyyə) 34 ₼
2.4.709 179766 Prostat, radikal rezeksiya 43 ₼
2.4.710 179767 Prostat, radikal rezeksiyadan başqa 43 ₼
2.4.711 179768 Sentinel limfa düyünü müayinəsi 43 ₼
2.4.712 179769 Serviks, konizasiya 43 ₼
2.4.713 179770 Sidik kisəsi, hissəvi / total rezeksiya 43 ₼
2.4.714 179771 Sidik kisəsi, TUR 43 ₼
2.4.715 179772 Stereotaktik beyin biopsiyası 34 ₼
2.4.716 179773 Süd vəzi, hissəvi / sadə rezeksiya 43 ₼
2.4.717 179774 Süd vəzi, mastektomiya + aksilla limfa düyünləri 43 ₼
2.4.718 179775 Sümük parçaları 43 ₼
2.4.719 179776 Sümük, rezeksiya 43 ₼
2.4.720 179777 Sümük-biopsiyası / küretaj materialı 43 ₼
2.4.721 179778 Testis, şiş 43 ₼
2.4.722 179779 Timus, şiş 43 ₼
2.4.723 179780 Tiroid, total / lobektomiya 43 ₼
2.4.724 179781 Tüpürcək vəzi (şiş daxil olmaqla) 43 ₼
2.4.725 179782 Uşaqlıq, (+ / - artımlar), şiş və prolaps xaric 43 ₼
2.4.726 179783 Uşaqlıq, neoplastik (+ / - borular və yumurtalıqlar) 43 ₼
2.4.727 179784 Ürək eksplantı 43 ₼
2.4.728 179785 Ürək-ağciyər eksplantı 43 ₼
2.4.729 179786 Vulva, total / subtotal rezeksiya 43 ₼
2.4.730 179787 Yumşaq toxuma şişi, geniş rezeksiya 43 ₼
2.4.731 179788 Yumurtalıq, (+ / - Tuba), neoplastik 43 ₼
2.4.732 173915 Nukleotidaza 5'- 31 ₼
2.4.733 172085 Aldolaza 35 ₼
2.4.734 172108 Alüminium 40 ₼
2.4.735 170178 Litium 8 ₼
2.4.736 173785 Manqan 24 ₼
2.4.737 173835 Metanefrinlər 27 ₼
2.4.738 173045 Hemoqlobin; methemoqlobin, keyfiyyətcə 6 ₼
2.4.739 172656 Elastaza, pankreatik (EL-1), nəcis, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 44 ₼
2.4.740 174210 Piruvat 14 ₼
2.4.741 174220 Piruvat kinaza 11 ₼
2.4.742 173655 Qurğuşun 38 ₼
2.4.743 174630 Sink 18 ₼
2.4.744 175421 Fibrinolitik faktorlar və inhibitorlar; plazminogen, antigen analizi daxil 10 ₼
2.4.745 175415 Fibrinolitik faktorlar və inhibitorlar; plazminogen aktivatoru 18 ₼
2.4.746 172495 Xrom 40 ₼
2.4.747 172239 Öd turşusu; ümumi 24 ₼
2.4.748 173586 17-ketosteroidlər (17-KS); ümumi 27.2 ₼
2.4.749 172135 Aminolevulin turşusu, delta (ALA) 16 ₼
2.4.750 173866 Mukopolisaxaridlər, turşu; skrininq 9.6 ₼
2.4.751 174235 Reseptor analizi; endokrin, estrogen və proqesterondan başqa digər hormonlar (xüsusi hormonlar) 52.8 ₼
2.4.752 172941 Qastrin 33.6 ₼
2.4.753 172943 Qlükaqon 27.2 ₼
2.4.754 174260 Serotonin 40 ₼
2.4.755 176305 İnsan epididimis proteini 4 (HE4) 70 ₼
2.4.756 176617 Anticisim; Borrelia burgdorferi (Laym xəstəliyi) təsdiqedici test (məs., Western Blot və ya immunoblot) 80 ₼
2.4.757 176674 Anticisim; Giardia lamblia 5 ₼
2.4.758 176723 Anticisim; Listeria monocytogenes 18 ₼
2.4.759 173013 Helicobacter pylori; ureaza aktivliyi üçün tənəffüs testi analizi, qeyri radioaktiv izotop (məs., C-13) 40 ₼
2.4.760 173630 Laktoferrin, nəcis; keyfiyyətcə 13 ₼
2.4.761 177556 İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT); Mycobacteria tuberculosis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 35 ₼
2.4.762 174590 Vitamin A 32 ₼
2.4.763 174425 Tiamin (Vitamin B-1) 72 ₼
2.4.764 174252 Riboflavin (Vitamin B-2) 10 ₼
2.4.765 174207 Piridoksal fosfat (Vitamin B-6) 70 ₼
2.4.766 172747 Fol turşusu; eritrosit 14 ₼
2.4.767 174446 Tokoferol alfa (Vitamin E) 30 ₼
2.4.768 170184 Fenobarbital 11.2 ₼
2.4.769 172652 Vitamin D; 1,25 dihidroksi fraksiyalar daxil, icra olunarsa 46 ₼
2.4.770 Tətbiq edilmir Allerqoloji Antibiotik PANELİ 80 ₼
2.4.771 Tətbiq edilmir Allerqoloji Pediatrik PANELİ 80 ₼
2.4.772 Tətbiq edilmir Allerqoloji Qida PANELİ 80 ₼
2.4.773 Tətbiq edilmir Allerqoloji Tənəffüs PANELİ (POLYCHEK) 70 ₼
2.4.774 Tətbiq edilmir Glüten İgE (f79) 30 ₼
2.4.775 Tətbiq edilmir Leykemiya PANELİ (Periferik qan) 300 ₼
2.4.776 Tətbiq edilmir Leykemiya PANELİ (Sümük iliyi) 320 ₼
2.4.777 Tətbiq edilmir Limfoma PANELİ 320 ₼
2.4.778 Tətbiq edilmir Limfoma PANELİ (Sümük iliyi) 320 ₼
2.4.779 Tətbiq edilmir Limfoma PANELİ (Vücud mayesi) 320 ₼
2.4.780 Tətbiq edilmir Limfosit alt qrupları (BAL) 150 ₼
2.4.781 Tətbiq edilmir Limfosit alt qruplarının təyini 230 ₼
2.4.782 Tətbiq edilmir Lupus Eritematozis (LE) hüceyrəsi 28 ₼
2.4.783 Tətbiq edilmir Monoklonal anticisimlər (Antikor) 70 ₼
2.4.784 Tətbiq edilmir Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 165 ₼
2.4.785 Tətbiq edilmir Anti-Faktor Xa 88 ₼
2.4.786 Tətbiq edilmir C1 Esteraza inhibitor aktivliyi 119 ₼
2.4.787 Tətbiq edilmir C1 Esteraza inhibitoru 38 ₼
2.4.788 Tətbiq edilmir Faktor IX inhibitoru 83 ₼
2.4.789 Tətbiq edilmir Faktor VIII inhibitoru 90 ₼
2.4.790 Tətbiq edilmir Komplement C1Q 187 ₼
2.4.791 Tətbiq edilmir Lupus antikoaqulyant skrininqi 31 ₼
2.4.792 Tətbiq edilmir Lupus antikoaqulyant təsdiqi 33 ₼
2.4.793 Tətbiq edilmir Protein S aktivliyi 39 ₼
2.4.794 Tətbiq edilmir Toxuma plazminogen aktivatoru 286 ₼
2.4.795 Tətbiq edilmir Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (serum) 25 ₼
2.4.796 Tətbiq edilmir Alfa-2 Makroqlobulin 32 ₼
2.4.797 Tətbiq edilmir Alfa-N Asetilqlukozaminidaza 350 ₼
2.4.798 Tətbiq edilmir Amiloid A protein 45 ₼
2.4.799 Tətbiq edilmir Arilsulfataza A 220 ₼
2.4.800 Tətbiq edilmir Bor, Br 77 ₼
2.4.801 Tətbiq edilmir Fruktozamin 19 ₼
2.4.802 Tətbiq edilmir Kreatininkinaza izoenzimləri (CK izoenzimləri) 300 ₼
2.4.803 Tətbiq edilmir Mis, Cu (eritrositdaxili) 28 ₼
2.4.804 Tətbiq edilmir Neyron Spesifik Enolaza (NSE) 70 ₼
2.4.805 Tətbiq edilmir Pankreatik amilaza (serum) 12 ₼
2.4.806 Tətbiq edilmir Qlobulin 5 ₼
2.4.807 Tətbiq edilmir Qlükoza (toxluq) 3 ₼
2.4.808 Tətbiq edilmir Sink, Zn (eritrosit daxili) 25 ₼
2.4.809 Tətbiq edilmir Şəkər xromatoqrafiyası (nəcis) 45 ₼
2.4.810 Tətbiq edilmir 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (spot sidik) panel 45 ₼
2.4.811 Tətbiq edilmir 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (sutkalıq sidik) panel 45 ₼
2.4.812 Tətbiq edilmir Alüminum, Al (spot sidik) panel 55 ₼
2.4.813 Tətbiq edilmir Alüminum, Al (sutkalıq sidik) panel 55 ₼
2.4.814 Tətbiq edilmir Amilaza (spot sidik) 6 ₼
2.4.815 Tətbiq edilmir Aminturşu miqdarı (spot sidik) panel 65 ₼
2.4.816 Tətbiq edilmir Beta-2 mikroqlobulin (spot sidik) 22 ₼
2.4.817 Tətbiq edilmir Civə, Hg (spot sidik) panel 90 ₼
2.4.818 Tətbiq edilmir Civə, Hg (sutkalıq sidik) panel 90 ₼
2.4.819 Tətbiq edilmir Hidroksipirolin (spot sidik) 90 ₼
2.4.820 Tətbiq edilmir Maqnezium, Mg (spot sidik) panel 8 ₼
2.4.821 Tətbiq edilmir Maqnezium, Mg (sutkalıq sidik) panel 8 ₼
2.4.822 Tətbiq edilmir Metanefrin (spot sidik) panel 34 ₼
2.4.823 Tətbiq edilmir Metanefrin (sutkalıq sidik) panel 34 ₼
2.4.824 Tətbiq edilmir Mis, Cu (spot sidik) panel 26 ₼
2.4.825 Tətbiq edilmir Mis, Cu (sutkalıq sidik) panel 29 ₼
2.4.826 Tətbiq edilmir Na-Nitroprussiat 19 ₼
2.4.827 Tətbiq edilmir Normetanefrin (sutkalıq sidik) panel 26 ₼
2.4.828 Tətbiq edilmir Oksalat (spot sidik) panel 26 ₼
2.4.829 Tətbiq edilmir Oksalat (sutkalıq sidik) panel 26 ₼
2.4.830 Tətbiq edilmir Qlükozaminqlikanlar 49 ₼
2.4.831 Tətbiq edilmir Qurğuşun, Pb (sutkalıq sidik) panel 50 ₼
2.4.832 Tətbiq edilmir Selenium, Se (spot sidik) panel 77 ₼
2.4.833 Tətbiq edilmir Selenium, Se (sutkalıq sidik) panel 77 ₼
2.4.834 Tətbiq edilmir Sidikdə reduktan maddə (spot sidik) 23 ₼
2.4.835 Tətbiq edilmir Sink, Zn (spot sidik) panel 30 ₼
2.4.836 Tətbiq edilmir Sistin (spot sidik) panel 40 ₼
2.4.837 Tətbiq edilmir Sistin (sutkalıq sidik) panel 45 ₼
2.4.838 Tətbiq edilmir Sitrat (spot sidik) panel 23 ₼
2.4.839 Tətbiq edilmir Sitrat (sutkalıq sidik) panel 26 ₼
2.4.840 Tətbiq edilmir Yod, I (spot sidik) panel 35 ₼
2.4.841 Tətbiq edilmir 1-ci trimestr hamiləlik skrininqi (İKİLİ) 39 ₼
2.4.842 Tətbiq edilmir 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (DÖRDLÜ) 54 ₼
2.4.843 Tətbiq edilmir 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (ÜÇLÜ) 36 ₼
2.4.844 Tətbiq edilmir Anti-Müller Hormonu (ELISA) 60 ₼
2.4.845 Tətbiq edilmir Anti-ZnT8 45 ₼
2.4.846 Tətbiq edilmir Fetuin A 36 ₼
2.4.847 Tətbiq edilmir IGFBP-3 (CLIA) 36 ₼
2.4.848 Tətbiq edilmir Leptin 28 ₼
2.4.849 Tətbiq edilmir Paratiroid hormonla birləşdirilmiş zülal (PTHrP) 209 ₼
2.4.850 Tətbiq edilmir Renin aktivliyi (Plazma) 45 ₼
2.4.851 Tətbiq edilmir Serotonin (Sutkalıq sidik) 75 ₼
2.4.852 Tətbiq edilmir İnhibin B 69 ₼
2.4.853 Tətbiq edilmir İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (İGF-1) 30 ₼
2.4.854 Tətbiq edilmir İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 33 ₼
2.4.855 Tətbiq edilmir Roma indeksi 90 ₼
2.4.856 Tətbiq edilmir Macro TSH (Tiroid stimul) 40 ₼
2.4.857 Tətbiq edilmir ANCA İFR (cANCA pANCA) 33 ₼
2.4.858 Tətbiq edilmir Anti Dəri Anticisimləri 66 ₼
2.4.859 Tətbiq edilmir Anti Envoplakin İgG 40 ₼
2.4.860 Tətbiq edilmir Anti fosfolipid sindrom paneli 55 ₼
2.4.861 Tətbiq edilmir Anti Nuklear Anticisimlər (ANA, ELİSA) 25 ₼
2.4.862 Tətbiq edilmir Anti Spermal Anticisimlər (ASA) 46 ₼
2.4.863 Tətbiq edilmir Anti-AMA-M2 (ELISA) 20 ₼
2.4.864 Tətbiq edilmir Anti-Desmoglein 1 İgG 35 ₼
2.4.865 Tətbiq edilmir Anti-Desmoglein 3 İgG 35 ₼
2.4.866 Tətbiq edilmir Anti-Endomizium İgA 35 ₼
2.4.867 Tətbiq edilmir Anti-Endomizium İgG 35 ₼
2.4.868 Tətbiq edilmir Anti-Musk Anticismləri 270 ₼
2.4.869 Tətbiq edilmir Anti-Qliadin İgA 35 ₼
2.4.870 Tətbiq edilmir Anti-Qliadin İgG 35 ₼
2.4.871 Tətbiq edilmir Anti-Toxuma Transqlutaminazası İgG 43 ₼
2.4.872 Tətbiq edilmir Anti-Toxuma Transqlutaminazası İgA 43 ₼
2.4.873 Tətbiq edilmir ASCA İgA 40 ₼
2.4.874 Tətbiq edilmir ASCA İgG 40 ₼
2.4.875 Tətbiq edilmir ASMA (Anti Düz Əzələ Anticisimləri) 35 ₼
2.4.876 Tətbiq edilmir Anti-GBM 30 ₼
2.4.877 Tətbiq edilmir BP180-NC16A-4X İgG 39 ₼
2.4.878 Tətbiq edilmir BP230-CF İgG 39 ₼
2.4.879 Tətbiq edilmir ENA PANELİ 78 ₼
2.4.880 Tətbiq edilmir Kron-Kolit PANELİ 190 ₼
2.4.881 Tətbiq edilmir Limbik ensefalit PANELİ (İFR) 200 ₼
2.4.882 Tətbiq edilmir Miozit PANELİ (BLOT) 150 ₼
2.4.883 Tətbiq edilmir Neuromyelitis Optica İgG (NMO/AQP4) 275 ₼
2.4.884 Tətbiq edilmir Paraneoplastik nevroloji sindrom (PNS / BLOT) 150 ₼
2.4.885 Tətbiq edilmir Parietal Hüceyrə Antiteli İgG 12 ₼
2.4.886 Tətbiq edilmir Qanqliozit PANELİ (BLOT) 100 ₼
2.4.887 Tətbiq edilmir Seliakiya PANELİ (Çölyak) 66 ₼
2.4.888 Tətbiq edilmir Vaskulit PANELİ (İFR) 42 ₼
2.4.889 Tətbiq edilmir İnterleykin-1 beta (İL-1 beta) 20 ₼
2.4.890 Tətbiq edilmir İnterleykin-2 (İL-2) 20 ₼
2.4.891 Tətbiq edilmir İnterleykin-6 (İL-6) 20 ₼
2.4.892 Tətbiq edilmir Anti-MOG İgG 335 ₼
2.4.893 Tətbiq edilmir Anti-GAD Anticisimləri 42 ₼
2.4.894 Tətbiq edilmir Anti-HCV (kart-test) 5 ₼
2.4.895 Tətbiq edilmir Anti-Toxocara canis İgG 14 ₼
2.4.896 Tətbiq edilmir Ascaris lumbricoides İgG 14 ₼
2.4.897 Tətbiq edilmir Bordetella pertussis İgA (BLOT) 86 ₼
2.4.898 Tətbiq edilmir Bordetella pertussis İgG (BLOT) 86 ₼
2.4.899 Tətbiq edilmir Bordetella pertussis İgG (ELİSA) 24 ₼
2.4.900 Tətbiq edilmir Brucella Kumbs 25 ₼
2.4.901 Tətbiq edilmir Epstein-Barr virusu İgG (BLOT) 100 ₼
2.4.902 Tətbiq edilmir Epstein-Barr virusu İgM (BLOT) 100 ₼
2.4.903 Tətbiq edilmir HBsAg (kəmiyyət/Quantitative) 57 ₼
2.4.904 Tətbiq edilmir HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test) 5 ₼
2.4.905 Tətbiq edilmir Parotit İgG (BOM) 70 ₼
2.4.906 Tətbiq edilmir Qızılca İgG (BOM) 45 ₼
2.4.907 Tətbiq edilmir Qızılca İgM (BOM) 45 ₼
2.4.908 Tətbiq edilmir BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi 45 ₼
2.4.909 Tətbiq edilmir BOM, Onurğa beyni mayesinin tam müayinəsi 40 ₼
2.4.910 Tətbiq edilmir Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) əkilməsi + AHT 25 ₼
2.4.911 Tətbiq edilmir Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) kart-test 15 ₼
2.4.912 Tətbiq edilmir Lamblia, Entamoeba, Crypto 3-lü PANEL (kart-test) 40 ₼
2.4.913 Tətbiq edilmir Nəcisdə Ph təyini 25 ₼
2.4.914 Tətbiq edilmir Nəcisdə reduktan maddə 25 ₼
2.4.915 Tətbiq edilmir Protozoan parazitlərin təyini PANEL (nəcisdə) 49 ₼
2.4.916 Tətbiq edilmir Qalaktomannan antigeni 85 ₼
2.4.917 Tətbiq edilmir Qanın əkilməsi + AHT (pediatrik) 33 ₼
2.4.918 Tətbiq edilmir Quantiferon (Gold) 140 ₼
2.4.919 Tətbiq edilmir Salmonella Grubber Widal Test 25 ₼
2.4.920 Tətbiq edilmir Salmonella Qrup Təyini 25 ₼
2.4.921 Tətbiq edilmir Sil-Nilson (ARB) 13 ₼
2.4.922 Tətbiq edilmir HDV-RNT PZR (Hepatit D virus yükü) 80 ₼
2.4.923 Tətbiq edilmir HPV (Human papillomavirus) genotip təyini 65 ₼
2.4.924 Tətbiq edilmir Urogenital infeksiyalar 4 PARAMETR (PZR) 35 ₼
2.4.925 Tətbiq edilmir Urogenital infeksiyalar 6 PARAMETR (PZR) 85 ₼
2.4.926 Tətbiq edilmir Urogenital infeksiyalar 7 PARAMETR (PZR) 90 ₼
2.4.927 Tətbiq edilmir Vitamin H (Biotin) 120 ₼
2.4.928 Tətbiq edilmir Klonazepam (Rivotril) 58 ₼
2.4.929 Tətbiq edilmir Lamotrigin 50 ₼
2.4.930 Tətbiq edilmir Levetirasetam 77 ₼
2.4.931 Tətbiq edilmir Metotreksat 130 ₼
Zəng sifariş et