Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.6.1 Tək damarda aparılan prosedura (Əlavə damar müdaxiləsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.2 Bir vaskulyar stentin taxılması (Hər növbəti stent dərman örtüklü və ya sadə metal olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.3 Ekstrakranial damarın (-ların) perkutan angioplastikası (vertebral-birinci stentin taxılması ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.4 İntrakranial damarın (-ların) perkutan angioplastikası (bazilyar arteriya, vertebral arteriyanın intrakranial hissəsi, birinci stentin taxılması ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.5 Karotid arteriyaya stentin (-lərin) perkutan taxılması (birinci stentin taxılması ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.6 Perkutan translyuminat koronar anqioplastika (ilk stent tətbiqi dərman örtüklü və ya sadə metal stent olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.7 Sisternal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.8 Digər kraniotomiya (Dekompressiv trepanasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.9 Talamus üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.10 Globus pallidus (solğun kürə) üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.11 Hemisferektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.12 Baş beynin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.13 Kəllə sümüyü zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.14 Kranial şırımın açılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.15 Kəllə sümüyü fraqmentlərin qaldırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.16 Kranial sümük yamağının yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.17 Kəllə sümüyünə qoyulan sümük qrefti *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.18 Serebral qişaların digər bərpa proseduraları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2400 ₼
2.6.19 Xarici mədəcik drenin yerləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi [XMD] *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.20 İntrakranial mədəcik şuntu qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2400 ₼
2.6.21 Ventrikulyar şunt ekstrakranial səhəyə (DRTO) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.22 Ventrikulyar şuntun reviziyası, çıxarılması və irriqasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.23 Spinal kanaldan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.24 Laminektomiya yerinin təkrar açılması (Hemilaminektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.25 Spinal kanalın digər incələnmə və dekompressiyası (bir fəqərədə laminektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.26 Spinal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.27 Spinal meninqoselenin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.28 Fəqərə sınığının bərpası (osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.29 Fəqərə sınığının bərpası: əlavə hər məsafə (osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.30 Onurğa beyni strukturlarında digər bərpa xarakterli və plastik əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.31 Onurğa beyni və sinir köklərinin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.32 Spinal subaraxnoido-peritoneal şunt *1.*2.*3.*4.*5.*6 1750 ₼
2.6.33 Spinal qişa şuntun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.34 Eşitmə sinirinin nevrinomasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.35 Kranial və periferik sinirlərin digər kəsilmə proseduraları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250 ₼
2.6.36 Kranial və periferik sinirlərin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250 ₼
2.6.37 Üçlü sinir kökçüyünün dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.38 Digər kranial sinirin dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.39 Bilək kanalının azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.40 Tarzal tunelin azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.41 Analgeziya üçün simpatik sinirə anestetik maddənin inyeksiyası (Vaqosimpatik blokada) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.42 Qalxanabənzər sahənin yarasının təkrar açılması.Hemostaz və hematomların təmizlənməsi, yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.43 Qalxanabənzər vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.44 Birtərəfli tiroid lobektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.45 Digər tiroidektomiya (totala yaxın) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.46 Tam tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.47 Hissəvi substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.48 Tam substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.49 Linqval tiroid hissənin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.50 Tiroqlossal axarın və ya traktın kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.51 Tam paratiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.52 Hissəvi paratireoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.53 İstmusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.54 Böyrəküstü vəzinin zədələnmənin kəsiklə çıxarılması (Hissəvi adrenalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.55 Birtərəfli total adrenalektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.56 Göz qapağında kəsiyin aparılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.57 Göz ətrafında kəsiyin aparılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.58 Xalazionun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.59 Göz qapağınıın böyük zədələnməsinin kəsiklə tam çıxarılması (Göz kənarının dörddə biri və ya daha çox hissəsinin kəsiklə tam çıxarılması. Göz kənarının pazvari rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.60 Blefaroptoz və göz qapağının retraksiyasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.61 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə blefaroptozun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.62 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə fassial bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.63 Blefaroptozun levator əzələ və ya aponevrozun rezeksiyası və ya yerdəyişməsi vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.64 Blefaroptozun tarsal texnika vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.65 Blefaroptozun digər texnikalar vasitəsilə bərpası (Blefaroptozun korreksiyası üçün gözün dairəvi əzələsinin bağlanma texnikası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.66 Entropion və ektropionun termokauterizasiya vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.67 Entropion və ya ektropionun tikiş texnikası vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.68 Kantotomiya (Görmə dəliyinin genişləndirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.69 Blefarorafiya (Kantorafiya.Tarsorafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.70 Göz qapaqlarının yamaq və ya qreftlər vasitəsilə rekonstruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.71 Qapağın kənarını cəlb etməklə, tam cırılmanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.72 Nazolakrimal axarının zondlanması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.73 Nazolakrimal axarının intubasiyası (Nazolakrimal axara stentin taxılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.74 Dakriosistorinostomiya (DCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.75 Konyuktivodakriosistorinostomiya (KDCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.76 Konyuktivadan pərçimlənmiş yad cismin kəsik vasitəsilə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30 ₼
2.6.77 Simblefaronun sərbəst qreftlə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.78 Buynuz qişadan pərçimlənmiş yad cismin maqnit vasitəsilə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.79 Yaxma və ya kulturanın alınması üçün buynuz qişanın qaşınması *1.*2.*3.*4.*5.*6 11 ₼
2.6.80 Pteriqiumun transpozisiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.81 Buynuz qişa epitelinin mexaniki çıxarılması (buynuz qişa epitelinin mexaniki və ya xemokauterizasiya vasitəsilə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 11 ₼
2.6.82 Buynuz qişa kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.83 Buynuz qişanın üzərində aparılan digər rekonstruktiv və refraksiyaedici cərrahiyyə növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.84 Gözün ön seqmentindən intraokulyar yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.85 İridotomiya və sadə iridoektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.86 Göz bülluru prolapsının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.87 Qoniosinexiyanın lizisi (Qoniosinexiyanın hava və ya maye inyeksiyası vasitəsilə lizisi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.88 Göz qişası və siliar cismin zədələnmənin kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.89 Qoniotomiya aparılmadan qoniopunksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.90 Trabekulektomiya “ab externo” *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.91 Skleral fistulizasiya prosedurasının əməliyyatdan sonrakı reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.92 Sulu drenaj vasitənin taxılması (Ön kameranın drenaj vasitəsi. Şunt və ya stentin sulu drenajı. Göz qapağı implantı. Filtrasiya kanalının şuntu və ya vasitəsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.93 Siklodiatermiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.94 Sklera kəsiyinin tikilməsi (Konyuktivanın eyni vaxtda bərpası ilə birlikdə skleranın tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.95 Skleral fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.96 Skleral stafilomanın qreft vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.97 Ön kameraya inyeksiya (avastin) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.98 Ön kameradan epitelial artıq böyümənin çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.99 Göz büllurundan yad cismin çıxarılması (kəsik və ya maqnit) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.100 Katarakta ekstraksiya zamanı intraokulyar göz bülluru protezinin taxılması, təkmərhələli (Katarakta ekstraksiya zamanı göz bülluru protezinin taxılması FAKO və İOL) *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.101 İntraokulyar göz bülluru protezinin ikincili taxılması (ikincili İOL implantasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 200 ₼
2.6.102 İmplantasiya edilən göz büllurunun çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.103 Gözün arxa kamerasından yad cismin çıxarılması (kəsik və ya maqnit) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.104 Şüşəyəbənzər cismin diaqnostik aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.105 Tor qişa kəsiyinın bərpası (Retinal defektin bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.106 Tor qişanın ayrılmasının drenajla bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.107 Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (Açıq fəza texnikası. Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (dəyişdirilmə ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.108 Bir ekstraokulyar əzələnin rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.109 Bir ekstraokulyar əzələnin gücləndirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.110 Sümük yamağı ilə birlikdə orbitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.111 Göz almasının evisserasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.112 Göz almasının enukleasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.113 Enukleasiya kisəciyin qreftlə birlikdə reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.114 Orbita yarasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.115 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.116 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.117 Laparoskopik sağ hemikolonektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.118 Köndələn çənbər bağırsağın laparoskopik rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.119 Laparoskopik sol hemikolonektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.120 Laparoskopik siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.121 Çənbər bağırsağın digər laparoskopik kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.122 Preaurikulyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.123 Xarici qulağın digər zədələnməsinin kəsiyi  və ya destruksiyası  *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.124 Xarici qulağın kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.125 Stapedektomiya zindanın dəyişdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.126 Sümük zəncirin üzərində aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.127 Mirinqoplastika -Timpanoplastika (tip I) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.128 Tip II timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.129 Tip III timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.130 Tip IV timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.131 Tip V timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.132 Mirinqotomiya borunun taxılması ilə birlikdə (təktərəfli) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.133 Mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.134 Hissəvi mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.135 Radikal mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.136 Daxili qulağın fenestrasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.137 Endolimfatik şunt *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.138 Evstax borusunda aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.139 Koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi, çoxsaylı kanallı *1.*2.*3.**4.*5.*6 24000 ₼
2.6.140 Burun qanaxmasının dayandırılması, ön nazal tamponun yerləşdirilməsi vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.141 Burun qanaxmasının dayandırılması, arxa nazal tamponun (və ön) yerləşdirilməsi vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.142 Burun qanaxmasının dayandırılması, kauterizasiya vasitəsilə (və tamponun yerləşdirilməsi vasitəsilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.143 Burun qanaxmasının dayandırılması, etmoidal /xəlbir/ arteriyalara liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.144 Burun qanaxmasının dayandırılması, maksillyar/əng/ arteriyasına liqaturanın qoyulması vasitəsilə (transantral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.145 Burun qanaxmasının dayandırılması, xarici yuxu arteriyasına liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.146 İntranazal zədələnmənin yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası (Nazal polipektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.147 Burnun rezeksiyası (amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.148 Burun çəpərinin submukoz rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.149 Konxektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.150 Burun sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.151 Burun sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.152 Burnun kəsiyinın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 60 ₼
2.6.153 Digər septoplastika növləri: Burun çəpərinin parçalanması. Septal perforasiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.154 Burun bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.155 Nazal sinusun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.156 İntranazal antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.157 Radikal maksilyar antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.158 Frontal sinusotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.159 Frontal sinusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.160 Etmoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.161 Sfenoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.162 Digər nazal sinusektomiya - total sfenoidoetmoidektomiya təktərəfli *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.163 Kaldvel-Lyuk girişindən maksillyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.164 Digər girişdən maksillyar sinusun/əng cibinin/ zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.165 Nazal sinus fistulasının qapadılması (Oro-antral fistulasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.166 Nazal sinusun digər bərpa növləri (Frontonazal axarının rekonstruksiyası. Əlavə sinus axarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.167 Dilin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.168 Dilin kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.169 Lingval frenotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 60 ₼
2.6.170 Tüpürcək vəzi və axarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.171 Hissəvi sialoadenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.172 Tam sialoadenektomiya (Tüpürcək vəzi və axarının müştərək kəsiklə çıxarılması. Radikal sialoadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.173 Tüpürcək vəzi axarının zondlanması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.174 Dodaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 30 ₼
2.6.175 "Cleft" dodağın bərpa edilməsi (Xeylorinoplastika (birtərəfli), Dodaq yarığı (birtərəfli) *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.176 Damaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.177 Palatosxizisin korreksiyası (Uranostafiloplastika (birtərəfli), Bir tərəfli dodaq və damaq yarığı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.178 Tonzillalar və peritonzilyar strukturların üzərində kəsiyin aparılması və drenajın qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.179 Adenoidektomiya aparılmadan tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.180 Adenoidektomiya ilə birlikdə tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.181 Tonzillektomiya aparılamadan adenoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.182 Udlağın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.183 Branxial kleft sisti və ya vetiqiyin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.184 Kriofaringeal miotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.185 Udlağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.186 Udlağın digər fistula növünün qapadılması (faringoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.187 Laringeal sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.188 Qırtlağın zədələnmə və ya toxumasının digər kəsik vasitəsilə çıxarılması və ya destruksiyası növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.189 Qırtlağa edilən inyeksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.190 Müvəqqəti traxeostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.191 Daimi traxeostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.192 Digər daimi traxeostomiya növləri (Krikotireotomiya, konikotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.193 Qırtlağın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.194 Traxeyanın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.195 Qırtlaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.196 Qırtlaq fistulasının qapadılması. Laringotraxeal fistulektomiya. Laringostomanın çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.197 Qırtlaq sınığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.198 Traxeyanın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.199 Traxeyanın digər fistula növlərinin qapadılması (traxeoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.200 Traxeya və ya qırtlaq bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.201 Traxeyaya yerli təsir edən terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.202 Traxeoezofageal fistulizasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.203 Qırtlaqda aparılan digər əməliyyatlar - Qırtlağın dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.204 Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının endoskopik yolla kəsilməsi və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.205 Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının digər yollarla kəsilməsi və ya destruksiyası (Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının açıq yolla kəsilməsi və ya destruksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.206 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının torakoskopik kəsiyi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.207 Emfizematoz kisəciyin plikasiyası (Emfizematoz kisəciyin torakoskopik plikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.208 Ağciyər həcminin azaldıcı cərrahiyyə *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.209 Digər plevral biopsiya (Bronxun qapalı endoskopik biopsiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.210 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.211 Ağciyərin torakoskopik segmentar rezeksiyası (Ağciyərin torakoskopik segmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.212 Ağciyərin digər və müəyyən edilməmiş segmentar rezeksiyası (Ağciyərin aciq segmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.213 Ağciyərin torakoskopik lobektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.214 Ağciyərin digər lobektomiya növləri (Açıq lobektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.215 Bronx üzərində kəsiyin aparılması. Bronxotomiya (yad cism çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.216 Torakoskopik ağciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.217 Fiberoptik bronxoskopiya (sanasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.218 Digər bronxoskopiya (Rigid - yad cismin cıxarılması və ya bujlama dillatasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.219 Ağciyərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.220 Ağciyərin kollapsı məqsədilə azan sinirin destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.221 Ağciyərin kollapsı məqsədilə suni pnevmotoraks (torakotomiya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.222 Torakoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.223 Bronxun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.224 Bronxial fistulanın qapadılması (Bronxostomiyanın qapadılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.225 Ağciyər cırılmasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.226 Müayinə məqsədilə (diaqnostik) torakotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.227 Təzəliklə torakotomiya yerin təkrar açılması (Retorakotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.228 Drenaj üçün interkostal kateterin taxılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.229 Plevroperitoneal şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.230 Plevral boşluğun torakoskopik drenajı (Empiemanın evakuasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.231 Torakoskopik plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.232 Mediastinoskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.233 Döş qəfəsi divarının biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.234 Torakotomiya ilə plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.235 Açıq mediastinal biopsiya (Сhamberlen prosedurası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.236 Diafraqmanın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.237 Ağciyər dekortikasiyası (Ağciyər torakotomik dekortikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.238 Ağciyərin torakoskopik dekortikasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.239 Plevranın üzərində aparılan digər kəsik növləri (Plevral zədələnmənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.240 Torakostomanın ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.241 Döş qəfəsinin digər fistulalarının ləğvi (ezofagoplevrokutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.242 Döş qəfəsi deformasiyanın bərpası (Pectus carinatum və pectus excavatum cərrahiyyəsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.243 Diafraqmanın zədələnmə və ya toxumasının kəsilib götürülməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.244 Diafraqma çırılmasının tikilməsi (Diafraqma çırılmasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.245 Diafraqma fistulasının qapadılması (Diafraqma fistulasının ləğvi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.246 Diafraqmal kardiostimulyatorun implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.247 Aortal qapağının açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.248 Mitral qapağın açıq ürək valsuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.249 Pulmonar qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.250 Trikuspidal qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.251 Mövcud olan qulaqcıqarası çəpər defektinin genişləndirilməsi (Raşkind prosedurası. Septostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.252 Ürəkdə çəpər defektinin yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.253 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.254 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.255 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.256 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.257 Ürəyin müəyyən edilməmiş çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.258 Qulaqcıqarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.259 Mədəcikarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.260 Persistent atrio-ventrikukyar kanal defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.261 Fallo tetradasının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.262 Total anormal pulmonar venoz bağlantının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 8000 ₼
2.6.263 Ümumi arterial kotük defektinin total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.264 Böyük damarların transpozisiyasının total korreksiyası, DRTO *1.*2.*3.**4.*5.*6 14000 ₼
2.6.265 Sağ mədəcik və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 8000 ₼
2.6.266 Sol mədəcik və aorta arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.267 Qulaqcıq və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 7000 ₼
2.6.268 Koronar arteriyanın obstruksiyanın digər yollarla aradan qaldırılması (balon angioplastikası, balon daxil) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.269 Tək koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.270 İki koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.271 Üç koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.272 Dörd və ya daha çox koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 6000 ₼
2.6.273 Tək daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.274 İkili daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.275 Perikardisentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.276 Kardiotomiya və perikardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.277 Perikardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.278 Perikardın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.279 Ürəyin biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.280 Kateter əsaslı invaziv elektrofizioloji müayinə *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.281 Ürək anevrizmasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.282 Ürəyin digər zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması, açıq giriş *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.283 Pulsasiya edən balon implantı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.284 Transvenoz aparmanın (elektrod) mədəcik daxilinə ilkin yerləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.285 Qulaqcıq daxilinə transvenoz aparmanın (elektrod) ilkin yerləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.286 Epikardial aparmanın (elektrod) epikarda yerləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.287 Aparmanın (elektrodun) reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.288 Transvenoz qulaqcıq və/ya mədəcik aparmasının (-larının) (elektrod) dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.289 Müvəqqəti transvenoz kardiostimulyator sisteminin taxılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.290 Ürək cihazı cibinin reviziyası və ya yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.291 Daimi kardiostimulyatorun taxılması, ilkin və ya dəyişdirilməsi (cihaz təminata alınmamışdır) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.292 Tək-boşluq cihazının ilkin taxılması, tək elektrodlu *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.293 Tək-boşluq cihazının taxılması, iki elektrodlu *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.294 İki-boşluq cihazın ilkin taxılması, üç elektrodlu (ÜRTK-D) *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.295 İstənilən kardiostimulyator cihazın iki-boşluq cihazı ilə dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.296 Kardiostimulyator cihazın reviziyası və ya çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.297 Sol qulaqcıq artımın cihazının taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 9000 ₼
2.6.298 Avtomatik kardioverter/defibrilyator implantasiyası, total sistem [AÜKD] *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.299 Yalnız avtomatik kardioverter/defibrillyator puls generatorunun implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.300 Beyindaxili damarda tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.301 Baş və boyun digər damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.302 Yuxarı ətraf damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.303 Qarın aortada tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.304 Döş qəfəsi damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.305 Abdominal arteriyalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.306 Abdominal venalarda tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.307 Aşağı ətraf arteriyalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.308 Aşağı ətraf venalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.309 Endarterektomiya karotid *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.310 Koronar damarların optik koherent tomoqrafiya vasitəsilə damardaxili vizualizasiyası (OKT) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.311 Ürəkdaxili və böyük damarların hemodinamik monitorinq üçün elektrodu olmayan implantasiya edilən təzyiq sensorunun taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.312 Varikoz venalara liqaturanın qoyulması və ayrılması (aşağı ətraflarda) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.313 Boş vena üzərində müdaxilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.314 Arterial kateterizasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 25 ₼
2.6.315 Venoz kateterizasiya, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 15 ₼
2.6.316 Veneseksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 25 ₼
2.6.317 Böyrək dializi üçün venoz kateterizasiya (qalıcı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.318 Sistem–ağciyər arteriya şuntu (B-T şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.319 Aorta-körpücükaltı-karotid “bypass” (şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.320 Aorta-renal “bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.321 Aorta-iliak-femoral (Aorta-qalça-bud)“bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.322 Böyrək dializi üçün arteriovenostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.323 Digər (periferik) vaskulyar şunt və ya “bypass” *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.324 Arteriyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.325 Venanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.326 Böyrək dializi üçün arteriovenoz şuntun ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.327 Digər qeyri-koronar damarın (-ların) angioplastikası (balon daxil) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.328 Beyin damarının anevrizmanın kliplənməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.329 Beyin damarının anevrizmanın digər bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.330 Beyin arteriovenoz fistulun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.331 “Re-entry” (təkrar giriş) əməliyyatı (aorta) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.332 Qan damarının toxuma yamaq qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.333 Abdominal aortaya digər qreftin endovaskulyar implantasiyası (EVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000 ₼
2.6.334 Torakal aortaya qreftin endovaskulyar implantasiyası (TEVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000 ₼
2.6.335 Karotid cism, karotid sinus və digər vaskulyar sahələrdə aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.336 Dərman ifraz etməyən periferik (qeyri-koronar) damar stentinin taxılması (bir stent və balon) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.337 Sklerozlaşdırıcı maddənin venaya inyeksiyası (aşağı ətrafların skleroterapiyası) -1 prosedur *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.338 Hemodializ. Kəskin böyrək çatışmamazlığında ilkin və təkrar hemodializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.339 Qoltuqaltı limfatik düyünün kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.340 Digər limfatik strukturun sadə kəsiklə çıxarılması (Hiqromanın, limfaangiomanın kəsiklə çıxarılması; Sadə limfadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.341 Dalağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.342 Hissəvi splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.343 Total splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.344 Ezofaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.345 Ezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.346 Qida borusunun qapalı [endoskopik] biopsiyası  *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.347 Qida borusunun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.348 Qida borusunun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.349 Total ezofaqektomiya (qastrostomiya və uc-uca anastomozdan fərqli interpozisiya və ya anastomoz) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2300 ₼
2.6.350 İntratorakal ezofaqoezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.351 İntratorakal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.352 İntratorakal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.353 İntratorakal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsaq interpozisyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.354 İntratorakal ezofaqeal anastomoz digər interpozisyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.355 Antesternal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.356 Antesternal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.357 Digər antesternal ezofaqoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.358 Antesternal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.359 Ezofaqomiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.360 Qida borusunun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.361 Ezofaqostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.362 Ezofaqeal fistulun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.363 Qida borusunun digər bərpa növləri (Ezofaqus varikozun skleroterapiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.364 Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarına liqaturanın (həlqə) qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.365 Qastrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.366 Qastrostomiya (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.367 Perkutan [endoskopik] qastrostomiya [PEG] *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.368 Mədənin zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.369 Hissəvi qastrektomiya (qida borusuna anastomozla proksimal gastrektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.370 Hissəvi qastrektomiya 12 barmaq bağırsaq anastmozla (Distal qastrektomiya - Bilrot I rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.371 Hissəvi qastrektomiya nazik bağırsaq anastmozla (Distal qastrektomiya - Bilrot II rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.372 Hissəvi qastrektomiya yeyunal transpozisiya ilə Henli yeyunal transpozisiya əməliyyatı (Hissəvi qastrektomiya yeyunal transpozisiya ilə, distal qastrektomiya - Henli rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.373 Total qastrektomiya intestinal interpozisiya ilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.374 Trunkal vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.375 Yüksək selektiv vaqotomiya (Parietal hüceyrə vaqotomiyası. Selektiv proksimal vaqotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.376 Digər selektiv vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.377 Transabdominal qastroskopiya (əməliyyatdaxili) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.378 Mədənin qapalı [endoskopik] biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.379 Mədənin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.380 Piloroplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.381 Qastrektomiya aparılmadan qastroenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.382 Laparoskopik qastroenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.383 Mədə və on iki barmaq bağırsağın xorasının qanaxmasının dayandırılması və tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.384 Mədəxora yerinin tikilməsi (mədə xorasının tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.385 on iki barmaq bağırsağın xora yarasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.386 Mədə və ya on iki barmaq bağırsağın qanaxmasının digər dayandırılma üsulları (gastrotomiya ilə birlikdə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.387 Mədə anastomozların reviziyası (ləğv edilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.388 Mədənin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.389 Qatrostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.390 Digər qastrik fistulanın qapadılması (qastrokolik fistula, qastroyeyunokolik fistula) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.391 Ezofaqoqastroplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.392 Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün digər proseduralar (Fundopliksiya, Qastrik kardioplastika, Nissen fundoplikasiyası, Kardio-ezofaqeal bucağın bərpa edilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.393 Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün laparoskopik proseduralar (fundoplikasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.394 Mədədə əməliyyatdaxili aparılan manipulyasiyalar. Qastrik volvulusda reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.395 Enterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.396 Nazik bağırsağın qapalı [endoskopik] biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.397 Nazik bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.398 Yoğun bağırsağın qapalı [endoskopik] biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.399 On iki barmaq bağırsağın zədələnmənin endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.400 Yoğun bağırsağın digər zədələnmə və ya toxumasının endoskopik destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.401 Nazik bağırsağın çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Nazik bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.402 Nazik bağırsağın digər hissəvi rezeksiyası (Duodenektomiya. İleoektomiya. Yeyunektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.403 Yoğun bağırsağın açıq çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Yoğun bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.404 Açıq və digər sağ hemikolektomiya (İleokolektomiya. Sağ radikal kolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.405 Köndələn çəmbər bağırsağın açıq və digər rezeksiya növü *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.406 Açıq və digər sol hemikolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.407 Açıq və digər növ siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.408 Laparoskopik total intraabdominal kolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700 ₼
2.6.409 Açıq total intraabdominal kolektomiya (Total intraabdominal kolektomiya kor bağırsaq, cənbər və siqmavari bağırsağın kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.410 Bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa enterostomiyası. Bağırsağın çoxmərhələli rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700 ₼
2.6.411 Nazik bağırsağın eksterorizasiyası (Halqa ileostomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.412 Nazik bağırsağın eksteriorizayalaşdırılmış seqmentinin rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.413 Yoğun bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa kolostomiyası. Mikuliç əməliyyatın birinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.414 Yoğun bağırsağın eksteriorizayalaşdırılmış seqmentinin rezeksiyası (Mikuliç əməliyyatın ikinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.415 Müvəqqəti kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.416 Daimi kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.417 İleostomiya, başqa cür müəyyən edilməyib (perkutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.418 Müvəqqəti ileostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.419 Daimi ileostoma *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.420 Perkutan (endoskopik) yeyunostomiya [PEY] (Qastrostomanın yeyunostomaya endoskopik çevrilməsi, Perkutan (endoskopik) qidalanma məqsədilə enterostomiya)) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.421 Duodenostomiya (Açıq yolla duodenostomiya. Qidalanma məqsədilə enterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.422 İntestinal stomanın reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.423 Nazik bağırsağın stomasının reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.424 Perikolostoma yırtığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.425 Yoğun bağırsağın stomasının digər yollarla reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.426 Nazik bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.427 Yoğun bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.428 Nazik bağırsağın qarın divarına fiksasiyası (İleopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.429 Yoğun bağırsağın qarın divarına fiksasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.430 on iki barmaq bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.431 Nazik bağırsağın cırılmasının tikilməsi (on iki barmaq bağırsaq istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.432 Nazik bağırsağın fistulasının qapadılması (on iki barmaq bağırsaq istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.433 Yoğun bağırsağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.434 Yoğun bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.435 Yoğun bağırsaqda aparılan intraabdominal manipulyasiya (Mezasiqmoplikasiya, Hagentonun əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.436 Nazik bağırsağın anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.437 Yoğun bağırsağın anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.438 Appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.439 Laparoskopik appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.440 Digər appendektomiya növləri (ağırlaşmış) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.441 Yanaşı appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.442 Düz bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.443 Düz bağırsağın zədələnmə və ya toxumasının yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.444 Rektal zədələnmə və ya toxumasının radikal elektrokoaqulasiyası (Rektal toxuma zədələnməsinin radikal elektrokoaqulasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.445 Düz bağırsağın transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.446 Düz bağırsağın submukoz rezeksiyası (Endorektal transanal rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.447 Düz bağırsağın laparoskopik transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.448 Düz bağırsağın digər transanal rezeksiyası (Abdominoperineal transanal rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.449 Düz bağırsağın abdominoperineal rezeksiyası (kolostoma ilə birlıkdə ) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.450 Düz bağırsağın laparoskopik abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.451 Düz bağırsağın açıq abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.452 Düz bağırsağın anterior (ön) rezeksiyası müştərək kolostomiya ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.453 Düz bağırsağın bərpası (ginekoloji cırılma zamanı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.454 Düz bağırsağın bərpası (yad cismin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.455 Düz bağırsaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.456 Mekkel divertikulektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.457 Abdominal proktopeksiya (Fridman prosedurası. Ripştein üsulu ilə bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.458 Digər proktopeksiya növləri (Sallanmış düz bağırsağın Delorme bərpası. Proktosiqmoidopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.459 Perirektal toxumanın kəsilməsi (Rektovaginal çəpərin kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.460 Perirektal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.461 Perianal absesin kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.462 Anal fistulotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.463 Anal fistulektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.464 Perianal toxumanın biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.465 Anusun biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.466 Anusun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.467 Hemorroidal düyünlərinə inyeksiya (sklerozlaşdırıcı maddə ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 100 ₼
2.6.468 Hemorroidal düyünlərinin skobalanması və kauterizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.469 Hemorroidal düyünlərinin krioterapiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.470 Hemorroidal düyünlərinə liqaturanın qoyulması (lateks həlqələr ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.471 Hemorroidal düyünlərin kəsiklə çıxarılması (Hemorroidektomiya klassik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.472 Trombozlaşmış hemorroidal düyünlərinin evakuasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.473 Sol lateral anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.474 Arxa anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.475 Anusun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.476 Anal saxlamaması səbəbindən “gracilis” əzələnin autotransplantantı *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.477 Süni anal sfinkterin implantasiyası və ya reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.478 Anal sfinkterin digər bərpa növləri (Anusun köhnə mamalıq cırılmanın bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.479 Hepatotomiya (Qaraciyər absesinin kəsilməsi. Qaraciyərdən öd daşlarının çıxarılması. Stromyer-Little əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.480 Qaraciyərin açıq biopsiyası (Pazvari biopsiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.481 Laparoskopik qaraciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.482 Hissəvi hepatektomiya (Pazvari rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.483 Qaraciyər zədələnmənin digər yollarla destruksiyası (Debridman, Kauterizasiya, Enukleasiya, Evakuasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.484 Qaraciyərin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.485 Qaraciyər cırılmasının təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.486 Qaraciyərin digər bərpa növləri (Hepatopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.487 Sistin kaptonajı (exinokokk, amöb və s.) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.488 Öd kisəsinin perkutan aspirasiyası (Drenaj üçün perkutan xolesistotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.489 Endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya (ERCP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.490 Öd kisəsinin və ya öd yollarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.491 Xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.492 Laparoskopik xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.493 Xoledoxoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.494 Hepatik axarın qastrointestinal traktına anastomozu (Kasai portoenterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.495 Daşların çıxarılması üçün ümumi axarının kəsilməsi (Xoledoxolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.496 Dekompressiya üçün xoledoxohepatik borunun taxılması (Dekompressiya üçün xoledoxohepatik traktin kateterizasiyası. Hepatoxoledoxostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.497 Sistik axarın qalığının kəsiklə çıxarılması (Eksiziya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.498 Öd axarların və ya Oddi sfinkterin zədələnməsinin endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.499 Ümumi öd axarının birincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.500 Xoledoxoplastika (ümumi öd axarının fistulasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.501 Oddi sfinkterin dilatasiyası (Vater ampulasının dilatasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.502 Ampula və öd axarının endoskopik dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.503 Öd yollarının anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.504 Pankreatik sistin kateter vasitəsilə drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.505 Digər pankreatotomiya (Pankreatolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.506 Mədəaltı vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.507 Pankreatik axarın zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.508 Pankreatik sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.509 Pankretik sistin daxili drenajı (Pankreatikosistoduodenostomiya.Pankreatikosistoqastrostomiya.Pankreatikosistoyeyunostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.510 Boylama pankreato-yeyunostomiya (Puestov əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.511 Proksimal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.512 Distal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.513 Radikal subtotal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.514 Total pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.515 Radikal pankreatikoduodenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.516 Düz qasıq yırtığının digər və açıq bərpası (düz qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.517 Çəp qasıq yırtığının digər və açıq bərpası (çəp qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.518 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (düz qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.519 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (çəp qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.520 Düz qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.521 Çəp qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.522 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.523 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.524 Bud yırtığının birtərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.525 Bud yırtığının qreft və ya protezlə birtərəfli bərpası (bud yırtığının birtərəfli bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.526 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.527 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası(qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.528 Göbək yırtığının bərpası (göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, Qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.529 Göbək yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.530 Göbək yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik bərpası (göbək yırtığının laparoskopik bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.531 Ön qarın divarının digər yırtıqlarının bərpası (ön qarın divarının yırtıqlarının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.532 Ön qarın divarının digər yırtığının qreft və ya protezlə bərpası (ön qarın divarının yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.533 Ön qarın divarının digər yırtığının qreft və ya protezlə digər laparoskopik bərpası (ön qarın divarının yırtığının laparoskopik bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.534 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (abdominal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.535 Diafraqmal yırtığının digər və açıq bərpası, abdominal giriş (diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası abdominal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.536 Diafraqmal yırtığının bərpası, torakal giriş, başqa cür müəyyən edilməyib (diafraqmal yırtığının torakoabdominal bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.537 Parasternal yırtığın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.538 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (torakal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.539 Diafraqmal yırtığın digər və açıq bərpası, torakal giriş (diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası torakal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.540 Digər yırtığın bərpası (digər abdominopelvik yırtıqların işiatik, işiorektal, lumbar, obturator, retroperitoneal, şiatik bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.541 Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (kiçik ölçülü) (qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.542 Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (orta ölçülü) (qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.543 Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (böyük ölçülü) (qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 550 ₼
2.6.544 Qarın divarında aparılan kəsiklər (ekstraperitoneal absesin drenləşdirilməsi, retroperitoneal absesin drenləşdirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.545 Laparotomiya (Relaporatomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.546 Digər laparatomiya növləri (Laparatomiya, İntraperitoneal abses və ya hematomanın drenaji) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.547 Peritonun biopsiyası (Laparoskopik peritonun biopsiyası, müsariqə, piylik, peritoneal implant) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.548 Peritoneal lavaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.549 Qarın boşluğu və ya göbəyin zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması və ya desrtuksiyası (Qarın divarının və ya göbəyin zədələnməsinin və ya desrtuksiyasının kəsiklə çıxarılması. Qarın divarının cərrahi təmizlənməsi. Debridman, Omfalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.550 Peritoneal bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.551 Periton bitişmələrin laparoskopik lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.552 Periton bitişmələrin digər lizis yolları *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.553 Qranulyasiya olunmuş qarın yarasının gecikmiş bağlanması (dərialtı yaranın gecikmiş bağlanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.554 Qarın divarının digər tikilmə növləri (qarın divarının cırılmasının tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.555 Peritonun ikincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.556 Qastrosxizisin təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.557 Müsariqənin digər bərpa növləri (Mezenterik plikasiya. Mezenteropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.558 Perkutan abdominal drenaj (Parasentez) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.559 Periton boşluğundan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.560 Kutaneoperitoneal fistulanın yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.561 Karbunkul və flegmonada əməliyyat (kiçik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.562 Karbunkul və flegmonada əməliyyat (orta) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.563 Karbunkul və flegmonada əməliyyat (böyük) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.564 Periton boşluğuna havanın vurulması (Pnevmoperitoneum) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.565 Periton boşluğuna yerli təsir göstərən terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 19 ₼
2.6.566 Peritoneal dializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.567 Nefrostomiya (pielostomiya açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.568 Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (komleks olmayan daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.569 Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (kompleks daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.570 Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (mərcanvari daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.571 Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmaqla (2 mərhələ). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.**5.*6 1000 ₼
2.6.572 Pielotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.573 Nefroskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.574 Böyrəyin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.575 Hissəvi nefrektomiya (Kalikektomiya. Böyrəyin pazvari rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.576 Sadə nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.577 Nefroureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.578 Transplantasiya və ya rədd edilmiş böyrəyin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.579 İkitərəfli nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.580 Nefropeksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.581 Böyrəyin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.582 Böyrəyin fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.583 Nefrostomiya və ya pielostomiya (perkutan üsulla). Böyrəyin (ləyənin) perkutan aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.584 Nefrostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.585 Pielostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.586 Ureteral meatotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.587 Ureterotomiya (Litotomiya açıq və ya endoskopik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.588 Ureteroskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.589 Sidik axarının qapalı endoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.590 Ureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.591 Digər dərialtı ureterostomanın yaradılması (sidik axarının dəriyə anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.592 Bağırsağa aparılan urinar diversiya (sidik axarının bağırsağa anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.593 Ureteroneosistostomiya (sidik axarının sidik kisəsi yamağı vasitəsilə dəyişdirilməsi. Ureterovezikal anastomoz) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.594 Sidik axarının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.595 Ureterostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.596 Sidik axarının digər fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.597 Ureteral meatusun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.598 Sistotomiya və sistostomiya (açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.599 Perkutan sistostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.600 Sistolitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.601 Transuretral sistoskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.602 Sidik kisənin transuretral biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.603 Sidik kisəsinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.604 Sidik kisəsinin zədələnmə və ya toxumasının digər transuretral kəsiklə (endoskopik) çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.605 Uraxusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.606 Hissəvi sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.607 Total sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.608 Sidik kisəsinin cırılmanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.609 Sistostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.610 Sidik kisəsi və bağırsağa sirayət edən fistulanın bərpası (rektovezikovaginal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.611 Sidik kisəsinin digər fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.612 Sistouretroplastika və sidik kisəsinin boynunun plastik bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.613 Sidik kisəsinin ekstrofiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.614 Sidik kisəsinin rekonstruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.615 Sidik kisəsinin digər anastomoz növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.616 Sidik kisəsinin digər bərpa növləri (Sidik kisəsi sallanmaları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.617 Sidik kisəsinin sfinkterotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.618 Sidik kisəsinin boynunun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.619 Sidik kisəsinin qanaxmasının dayandırıılması (əməliyyatdan sonrakı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.620 Uretrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.621 Uretral meatotomiya (xarici) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.622 Digər uretroskopiya növləri (Uretroskopiya diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.623 Uretranın biopsiyası (endoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.624 Uretra zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.625 Uretra cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.626 Uretrostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.627 Uretranın digər fistulanın qapadılması (rektouretral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.628 Uretranın reanastomozu *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.629 Hipospadiya və ya epispadiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.630 Uretral meatoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.631 Uretral strikturanın ləğvi (Uretral sfinkterin kəsilməsi. Daxili uretral meatotomiya. Uretrolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.632 Süni sidik sfinkterin implantasiyası [SSS] *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.633 Retropubik uretral asılma (Uretropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.634 Uretrovezikal asılma üçün levator əzələsi əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.635 Uretra və ya sidik kisəsinin boynuna implantın inyeksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.636 Prostatın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.637 Toxum kisəciklərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.638 Digər transuretral prostatektomiya (Prostat vəzinin transuretral rezeksiyası TURP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.639 Suprapubik prostatektomiya (açıq adenomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.640 Toxum kisəciklərin perkutan aspirasiyası (Toxum kisəciklərin aspirasiyası /punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.641 Xayalıq və “tunica vaginalis”-də kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.642 Hidroselenin kəsiklə çıxarılması (tunika vaginalisin) (Hidroselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.643 Xayalıq və "tunica vaginalis"-in cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.644 Skrotal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.645 Xayanın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.646 Birtərəfli orxiektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.647 Bilateral orxiektomiya (ikitərəfli orxiektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.648 Orxiopeksiya (xayalıqda xayanın mobilizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.649 Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (birtərəfli, yerli anesteziya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.650 Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (iki tərəfli, yerli anesteziya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.651 Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (birtərəfli, ümumi anesteziya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.652 Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (ikitərəfli, ümumi anesteziya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.653 Toxumdaşıyıcı kanalının sistinin kəsiklə çıxarılması (spermatoselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.654 Toxum ciyəsi və xaya artımının zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.655 Epididimektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.656 Sünnət *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.657 Penisin biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.658 Penisin amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.659 Penisin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.660 “Chordee”-in düzəldilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.661 Yumurtalıqlarda aparılan diaqnostik prosedurlar (Diaqnostik laparoskopiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.662 Yumurtalığın laparoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.663 Yumurtalığın pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.664 Yumurtalığın laparoskopik pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.665 Yumurtalığın laparoskopik üsulla kəsilməsi və ya destruksiyası (Yumurtalıq kistasının laporaskopik çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.666 Yumurtalığın kəsilməsinin və ya destruksiyasının digər üsulları (Yumurtalığın biseksiyası. Yumurtalığın katerizasiyası. Yumurtalığın hissəvi rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.667 Birtəfəli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.668 Laparoskopik birtərəfli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.669 Birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.670 Laparoskopik birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.671 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın digər üsulla çıxarılması (qadın kastrasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.672 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.673 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların digər üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.674 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.675 Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin laparoskopik lizisi (adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.676 Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin digər yollarla lizisi (laparotomiya ilə adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.677 Yumurtalığın aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.678 Yumurtalığın drillinqi (laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.679 Salpinqotomiya (laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.680 Total birtərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.681 Total ikitərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.682 Digər salpinqektomiya (Kauterizasiya. Koaqulyasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.683 Boru hamiləliyinin ləğvi ilə birlikdə aparılan salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.684 Servikal kanalın genişləndirilməsi (Servikal dilatasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 19 ₼
2.6.685 Uşaqlıq boynunun konizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.686 Servikal kistanın marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.687 Uşaqlıq boynunun zədələnmiş sahəsinin kauterizasiya vasitəsilə destruksiyası (Elektrokonizasiya. LEEP. LLETZ) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.688 Uşaqlıq boynu toxumasının və ya zədələnmiş sahəsinin kəsilməsi və destruksiyasının digər növləri (Uşaqlıq boynu eroziyasının dərmanla yandırılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.689 Uşaqlıq boynunun amputasiyası (Serviksektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.690 Uşaqlıq boynunun transabdominal serklyajı (Laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.691 Daxili servikal dəliyin bərpası.Transvaginal serklyaj (Uşaqlıq boynunun çatışmazlığı zamanı tikişin qoyulması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.692 Uşaqlıq boynunun cırığının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.693 Histeroskopiya (Diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.694 Uşaqlıq toxumasının və ya uşaqlığın zədələnmiş sahəsinin destruksiyası və ya kəsilib çıxarılması (Endometrioz ocaqlarının laparoskopik koaqulyasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.695 Endometriumun sinexiyalarının aralanması (Laparotomiya ilə adenolizis, Laparoskopiya ilə adezyolizis, Histeroskopiya ilə sinexiya açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.696 Uşaqlığın anadangəlmə arakəsməsinin kəsilməsi və ya kəsilib çıxarılması (Metroplastika əməliyyatı. Histeroskopiya ilə septum rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.697 Endometriumun ablasiyası (Histeroskopiya ablasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.698 Uşaqlığın zədələnmə sahələrinin kəsilib çıxarılmasının və ya destruksiyasının digər növləri (Miomektomiya. Laparoskopik miomektomiya. Histeroskopiya ilə polip rezeksiyası. Histeroskopik miomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.699 Subtotal laparoskopik supraservikal histerektomiya (LSH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.700 Digər və dəqiqləşdirilməmiş subtotal abdominal histerektomiya (Supraservikal histerektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.701 Total laparoskopik abdominal histerektomiya (TLH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.702 Digər və dəqiqləşdirilməmiş total abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.703 Laparoskopik assistensiya ilə vaginal histerektomiya (LAVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.704 Digər və dəqiqləşdirilməmiş vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.705 Laparoskopik radikal abdominal histerektomiya (TLRH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.706 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.707 Laparoskopik radikal vaginal histerektomiya (LRVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.708 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.709 Dilyatasiya və uşaqlığın küretajı (Uşaqlığın diaqnostik qaşınması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.710 Hamiləliyi pozmaq məqsədilə dilyatasiya və küretaj (Süni abort, doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.711 Doğuşdan və ya düşükdən sonra dilyatasiya və küretaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.712 Digər dilyatasiya və küretaj (Hamiləliyi pozmaq məqsədilə 14-20 həftə arasında) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.713 Uşaqlığın saxlayıcı strukturlarının bərpası (Laparoskopik ligamentopeksiya əməliyyatları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.714 Uşaqlığın asılmasının digər növləri (Uşaqlığın suspenziyası, Laparoskopiya ilə uşaqlığın suspenziyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.715 Uşaqlıq və saxlayıcı strukturlarda digər bərpa əməliyyatları. Uşaqlıqda prolaps zamanı laparoskopik korreksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.716 Uşaqlığın paraservikal denervasiyası (Laparoskopik uterosakral denervasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.717 Hamiləliyi pozmaq məqsədilə uşaqlığın aspirasion küretajı (Doqquz həftəsinə qədər abort) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.718 Doğuşdan və ya abortdan sonra aspirasion küretaj (Doğuşdan və ya düşükdən sonra aspirasion küretaj, Karman aspirasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.719 Uşaqlığın digər aspirasion küretajı *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.720 Medikamentoz abort (Medikamentoz abort, küretaj daxil, doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.721 Uşaqlıq boynunun kəsilməsi (Uşaqlıq boynunun eksiziyası (konizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 59 ₼
2.6.722 Uşaqlıq boynundan serklyaj materialının xaric edilməsi (Uşaqlıq boynunun tikişlərinin sökülməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.723 Uşaqlıq boynundan digər yad cisimlərin xaric edilməsi (Histeroskopiya ilə yad cismin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.724 Kuldosentez (Douqlas (arxa tağ) punksiyası)) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.725 Himenotomiya (Himenin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.726 Uşaqlıq yolunda mənfəzdaxili bitişmələrin lizisi (Vaginal bitişmənin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.727 Digər vaginotomiya (Vaginal septumun kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.728 Sistoselenin bərpası (Ön kolporafiya, uretroselenin bərpası ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.729 Rektoselenin bərpası (Arxa kolporafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.730 Rektovaginal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.731 Uşaqlıq yolunun digər fistulasının aradan qaldırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.732 Bartolin vəzinin (kistanın) kəsilib çıxarılması və ya digər destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.733 Bartolin vəzidə digər əməliyyatlar (Bartolin vəzi absesinin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.734 Vulvanın və aralığın lokal kəsilib çıxarılmasının və destruksiyasının digər növləri (Skene vəzisinin aralanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.735 Radikal vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.736 Birtərəfli vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.737 İkitərəfli vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.738 Vulvanın və ya aralığın cırıqlarının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.739 Vulvanın və ya aralığın fistulasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.740 Vulvada və aralıqda digər bərpa əməliyyatları (Köhnə mamalıq cırıqlarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.741 Vulvada digər əməliyyatlar (Vulva kistinin kəsilib çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.742 Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.743 Doğuşa əllə yardım, digər (Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş, çoxdöllü hamiləlik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.744 Klassik Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı (Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı və dölün çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.745 Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı və dölün çıxarılması - (çoxdöllü hamiləlik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.746 Borudan kənar ektopik hamiləliyin aradan qaldırılması (Ektopik abdominal və ya uşaqlıq borusu çırılmasından sonra dölün peritoneal və ya ekstraperitoneal boşluğundan çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.747 Diaqnostik amniosentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.748 Hissəvi mandibulektomiya (Hemimandibulektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.749 Temporomandibular artroplastika / Gicgah-çənə oynağının artroplastikası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.750 Molyar və zigomatik sümüklərin sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.751 Maksillyar sınığının qapalı reduksiyası /Əng sümüyü sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.752 Əng sümüyü sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.753 Çənə sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.754 Üzün sınığının digər qapalı reduksiyası (Orbital sınığının qapalı reduksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.755 Gicgah–çənə çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.756 Sekvestrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.757 Sümüyün ayrılma aparılmadan digər yollarla kəsilməsi (Osteotomiya yerinin təkrar açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.758 Pazvari osteotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.759 Sümüyün biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.760 Bursektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və birinci metatarsal sümüyünün osteotomiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.761 Bunionektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və artrodezlə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.762 Digər bunionektomiya növləri, yumşaq toxumaların korreksiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.763 Pəncənin çəkicvari barmağının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.764 Caynaqlı pəncənin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.765 Ayaq barmaqlarında aparılan digər kəsiklə çıxarılması, birləşdirilməsi və bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.766 Xarici fiksator (İlizarov) vasitəsinin tətbiqi (sümüyə ştift / tel taxılması ilə birlikdə olan fiksator) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.767 Sümükdən implantasiya edilən vasitələrin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.768 Osteoklaziya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.769 Daxili fiksasiya aparılmadan kiçik sümüyün sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.770 Daxili fiksasiya aparılmadan orta sümüyün sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.771 Daxili fiksasiya aparılmadan böyük sümüyün sınığın qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.772 Daxili fiksasiya ilə birlikdə kiçik sümüyün sınığının qapalı reduksiyası (eksternal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.773 Daxili fiksasiya ilə birlikdə orta sümüyün sınığının qapalı reduksiyası (eksternal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.774 Daxili fiksasiya ilə birlikdə böyük sümüyün sınığının qapalı reduksiyası (eksternal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.775 Daxili fiksasiya aparılmadan kiçik sümüyün sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.776 Daxili fiksasiya aparılmadan orta sümüyün sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.777 Daxili fiksasiya aparılmadan böyük sümüyün sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.778 Çiyin çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.779 Dirsək çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.780 Bilək çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.781 Əl və barmaq çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.782 Bud çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.783 Diz çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.784 Topuq çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.785 Pəncə və ayaq barmaqların çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.786 Çiyin çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.787 Dirsək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.788 Bilək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.789 Əl və barmaq çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.790 Bud çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.791 Diz çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.792 Topuq çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.793 Pəncə və ayaq barmağı çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.794 Daxili fiksasiya ilə birlikdə kiçik sümüyün sınığının açıq reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.795 Daxili fiksasiya ilə birlikdə orta sümüyün sınığının açıq reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.796 Daxili fiksasiya ilə birlikdə böyük sümüyün sınığının açıq reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 650 ₼
2.6.797 Artroskopiya (Diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.798 Oynaq strukturunun biopsiyası (artroskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.799 Fəqərəarası diskin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.800 Dizin oraqvari qığırdağının kəsiklə çıxarılması (Meniskektomiya - oynaq siçanının çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.801 Sinovektomiya (sinovial membranın tam və ya hissəvi rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.802 Fəqərələrarası disk yırtığı: əlavə hər məsafə *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.803 Atlas-ox üzrə onurğa sütununun birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.804 Ön sütunun digər servikal birləşdirilməsi, ön texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.805 Arxa sütunun digər servikal birləşdirilməsi, arxa texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.806 Ön sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi, ön texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.807 Arxa sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.808 Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, ön texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.809 Arxa sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.810 Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.811 Topuğun birləşdirilməsi (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.812 Üçlü artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.813 Subtalar birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.814 Midtarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.815 Tarsometatarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.816 Metatarsofalangeal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.817 Subtalar oynağın artroereizisi (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.818 Bud-çanaq oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.819 Diz oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.820 Çiyin oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.821 Dirsək oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.822 Karporadial birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.823 Metakarpokarpal birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.824 Metakarpofalanqal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.825 Falanqaarası birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.826 Diz oynağının bərpa triadası (ön çarpaz bağın bərpası ilə birgə aparılan meniskektomiya əməliyyatı. O'Donoghue prosedurası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.827 Patellar stabilizasiya (Patellanın residivləşən çıxığının Roux-oldthwait əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.828 Çarpazvari bağlarının digər bərpa növləri (xaçvari bağlarının artroskopik rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.829 Kollateral bağlarının digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.830 Bud-çanaq oynağının total dəyişdirilməsi (Həm bud sümüyü başının və asetabulumun protez vasitəsilə dəyişdirilməsi. Bud-çanaq oynağının total rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.831 Bud-çanaq oynağının hissəvi dəyişdirilməsi (bipolyar endoprotez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.832 Diz oynağının total dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.833 2-3 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1750 ₼
2.6.834 4-8 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2250 ₼
2.6.835 9 və ya daha çox fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3750 ₼
2.6.836 Perkutan vertebroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1050 ₼
2.6.837 Artrosentez (oynağın punksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.838 Oynaq və ya bağına terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 35 ₼
2.6.839 Yuxarı ətrafın kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.840 Topuq və pəncənin kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.841 Aşağı ətrafın digər kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.842 Əlin vətər qılafının kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.843 Əlin miotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.844 Əlin bursotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.845 Palmar və ya tenar sahənin kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.846 Əlin tenotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.847 Əlin fassitomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.848 Əldə vətər qılafının qanqlionektomiyası (bilək) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.849 Əlin “flexor” vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.850 Əlin digər vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.851 Əlin “flexor” vətərinin digər tikilməsi növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.852 Əlin digər vətərinin digər tikilməsi növləri (açıcı vətərlərin tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.853 Əlin əzələ və ya fassiyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.854 Əlin vətərinin yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.855 Əlin vətərinin resessiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.856 Əlin vətərinin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.857 Əlin vətər transpozisiyasının digər yolları (çoxlu vətərin transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.858 Əlin əzələ transpozisiyasının digər yolları (çoxlu əzələ transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.859 Əlin tenodez növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.860 Əlin tenoplastika növləri (miotenoplastika) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.861 Əlin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.862 Əlin synovial kisəsinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.863 Əlin vətərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.864 Bursotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.865 Axillotenotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.866 Bud-çanaq oynağının adductor tenotomiyası/uzaqlaşdırıcı *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.867 Digər tenotomiya növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.868 Fassiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.869 Yumşaq toxumaların açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.870 Baker sistin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.871 Bursektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.872 Aşağı ətraflarda vətər qılafının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.873 Aşağı ətraflarda vətərin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.874 Rotator manjet bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.875 Axillorrafiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.876 Aşağı ətraflarda vətərin yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.877 Aşağı ətraflarda vətərin resessiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.878 Aşağı ətraflarda vətərin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.879 Ayaq əyriliyinin aradan qaldırılması (Evans əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.880 Aşağı ətraflarda əzələ və ya vətər uzunluğunda edilən digər dəyişikliklər (Hamstring uzadılması. Daban vətərinin qısaldılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.881 Quadriseps plastikası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.882 Aşağı ətraflarda əzələ, vətər, fassiya və sinovial kisənin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.883 Sinovial kisənin aspirasiyası (punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.884 Digər yumşaq toxumaların aspirasiyası (punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.885 Sinovial kisəyə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.886 Aşağı ətrafların vətərlərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23 ₼
2.6.887 Barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.888 Baş barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.889 Əldə amputasiya (kapral sümüklərdən keçən amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.890 Biləyin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.891 Saiddən keçməklə aparılan amputasiya (Saidin amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.892 Dirsək dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.893 Bazu sümüyündən keçən amputasiya (Bazunun amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.894 Çiyinin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.895 İntertorakoskapulyar amputasiya (Çiyinin geniş amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.896 Ayaq barmağının amputasiyası (Metatarsofalangeal oynağından keçən amputasiyası. Ayaq barmağının dizartikulyasiyası. Metatarsal basin amputasiyası. Pəncənin şüavari amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.897 Pəncədən keçən amputasiyası (Pəncənin ön hissəsinin amputasiyası. Pəncənin orta hissəsindən keçən amputasiya. Chopart amputasiya. Midtarsal amputasiya. Transmetatarsal amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.898 Topuğun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.899 Qamış və incik sümüklərinin topuq çıxıntısından keçən topuğunun amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.900 Dizdən aşağı aparılan digər amputasiya (Qamış və incik sümüklərindən keçən ayağın amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.901 Dizin dizartikulyasiyası (Batch. Spitler, McFaddin, Mazet və S.P.Roger amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.902 Dizdən yuxarı aparılan amputasiya (Bud sümüyündən keçərək aparılan amputasiya. Budun amputasiyası. Dizdən aşağı olan amputasiyanın dizdən yuxarı amputasiyaya çevrilməsi. Kondilus üstü, dizdən yuxarı amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.903 Budun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.904 Abdominopelvik amputasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700 ₼
2.6.905 Baş barmağın təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.906 Əl barmağının təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.907 Said, bilək və ya əlin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.908 Bazunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.909 Ayaq barmağının təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.910 Pəncənin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.911 Ayağın alt hissəsinin və ya topuğunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.912 Budun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.913 Amputasiya güdülün reviziyası (travmatik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.914 Protez ətraf vasitəsinin implantasiyası və ya uyğunlaşdırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.915 Spinal xarici fiksator cihazının tətbiqi (monoplanar sistem) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.916 Spinal xarici fiksator cihazının tətbiqi - halqa sistemi (İlizarov və Sheffeld növü) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.917 Xarici hibrid fiksator cihazının tətbiqi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.918 Mastotomiya (Süd vəzinin dərisinin kəsilməsi. Mammotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.919 Süd vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.920 Süd vəzi zədələnməsinin yerli kəsiklə çıxarılması (Süd vəzinin fibroz sahəsinin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.921 Süd vəzi kvadrantının rezeksiyası (Lumpektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.922 Ektopik döş vəzinin toxumasının kəsiklə çıxarılması (Əlavə gilənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.923 Birtərəfli reduksiya mammoplastikası (Birtərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.924 İkitərəfli reduksiya mammoplastikası (İkitərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.925 Pilonidal sist və ya sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.926 Əməliyyatdaxili xolangioqramma *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.927 Ağızdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.928 Qida borusundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 25 ₼
2.6.929 Mədə və nazik bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 40 ₼
2.6.930 Yoğun bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 40 ₼
2.6.931 Düz bağırsaq və anusdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15 ₼
2.6.932 Qulaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.933 Burundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.934 Qırtlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20 ₼
2.6.935 Udlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15 ₼
2.6.936 Traxeya və bronxdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.937 Uşaqlıqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30 ₼
2.6.938 Vaginadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20 ₼
2.6.939 Süni stomadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15 ₼
2.6.940 Uretradan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30 ₼
2.6.941 Yad cismin çıxarılması, başqa cür müəyyən edilməyib (yumşaq toxumadan kəsik ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.942 Gözdən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.943 Gözqapağı və ya konyuktivadan kəsik aparılmadan pərçimlənmiş yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.944 Vulvadan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.945 Xayalıq və ya penisdən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20 ₼
2.6.946 Əldən kəsik aparılmandan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.947 Yuxarı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, əl istisna olmaqla *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.948 Pəncədən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.949 Aşağı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, pəncə istisna olmaqla *1.*2.*3.*4.*5.*6 10 ₼
2.6.950 Böyrək, sidik axarı və ya sidik kisəsinin ekstrakorporal şok dalğalı litotripsiya (ESWL) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
*1 - Əməliyyat önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
**4 - Yatış zamanı/əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf, xüsusi tibbi sərf (koxlear implant sistemi (implant (daxili cihaz), nitq prosessoru (üst cihaz)), endoprotez, stent, setka və digər) tibbi xidmətin tarifinə daxildir.
2.6.139 saylı tibbi xidmət münasibətində, XBT-09 kodu 20.98 cərrahi prosedurunda istifadə olunan koxlear implant sisteminin (implant (daxili cihazın) və prosessorun (üst cihazın) (**4)) texniki göstəriciləri aşağıdakılardır:
İmplant (daxili cihaz) : aktiv elektrod sayı minimum 22 ədəd olan çox kanallı olmalı, maqnit induksiya vahidi 1.5 Tesla -3.0Tesla arasında olan MRT müayinəsi olunmaq imkanı, az travmatik olması üçün uc hissəsinin qalınlığı maksimum 0.3 mm, bazal hissəsinin qalınlığı maksimal 0.6 mm olmalıdır;
Nitq prosessoru (xarici cihaz) iki növdə ola bilər. Nitq prosessorunun texniki göstəriciləri aşağıdakı kimi olmalıdır:
1. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən cihazdan, birləşdirici naqildən və aksesuarlardan ibarət olan qulaq arxasına yerləşdirilən prosessordan ibarət olmalı, iki ədəd təkrar doldurula bilən batareyaya, İP 57 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
2. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən naqilsiz, baş hissəsinə yerləşdirilən tək hissəli nitq prosessorundan ibarət olmalı, İP 54 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
Cihazı (koxlear implant sistemini) təmin etmiş şirkət tərəfindən əməliyyatdan sonraki 12 (on iki) ay müddət ərzində ən azı 3 (üç) dəfə cihazda səsin tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi, sığortaolunana 36 (otuz altı) seans loqoped və 36 (otuz altı) seans (psixoloq) xidmətinin göstərilməsi təyin edilmiş xidmətin tarifinə daxildir.
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
Zəng sifariş et